Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 372 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần do Phòng CTCT&CTSV ghi
Mã số đơn: . . . . . . . . . . .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Nhận ngày . . . /. . . /. . . .
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Duyệt ngày . . . /. . . /. . . .
Ký duyệt:

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC
ĐỂ ĐI HỌC NƯỚC NGOÀI
Kính gửi:

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ...............
TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH & CÔNG TÁC SINH VIÊN

Họ tên tôi là :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mã số sinh viên:

. . . . . . . . . .

Khóa : . .

Lớp học cũ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

thuộc Khoa/Viện : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nay xin được nghỉ học nghỉ học để làm thủ tục đi học nước ngoài theo nguồn học
bổng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .từ tháng . . . năm. . . . .
Tôi xin cam đoan tuân theo mọi quy định của Nhà trường về việc làm thủ tục nghỉ học
và rút hồ sơ sinh viên.

Hà Nội, ngày
Ý kiến của phụ huynh sinh viên

tháng

năm 20 . .

Sinh viên làm đơn
(ký tên)

Xác nhận của Chính quyền địa phương

Kèm theo:
 Bản sao quyết định cấp học bổng

Mẫu này sử dụng cho các sinh viên làm thủ tục nghỉ học, rút hồ sơ để đi học nước ngoài từ các nguồn
học bổng như: Đề án 322, Hiệp định thư, v.v.

Mẫu này sử dụng cho các sinh viên làm thủ tục nghỉ học, rút hồ sơ để đi học nước ngoài từ các nguồn
học bổng như: Đề án 322, Hiệp định thư, v.v.

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN NGHỈ HỌC
ĐỂ ĐI HỌC NƯỚC NGOÀI
Kính gửi: HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ...............
TRƯNG PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH & CÔNG TÁC SINH VN
Họ tên tôi là : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mã số sinh viên: . . . . . . . . . .
Khóa : . . . Lớp học cũ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
thuộc Khoa/Viện : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nay xin được nghỉ học nghỉ học để làm thủ tục đi học nước ngoài theo nguồn học
bổng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .từ tháng . . . năm. . . . .
Tôi xin cam đoan tuân theo mọi quy định của Nhà trường về việc m thủ tục nghỉ học
và rút hồ sơ sinh viên.
Hà Nội, ngày tháng năm 20 . .
Ý kiến của phụ huynh sinh viên Sinh viên làm đơn
(ký tên)
Xác nhận của Chính quyền địa phương
Kèm theo:
Bản sao quyết định cấp học bổng
Mẫu này sử dụng cho các sinh viên làm thủ tục nghỉ học, rút hồ để đi học nước ngoài từ các nguồn
học bổng như: Đề án 322, Hiệp định thư, v.v.
Phần do Phòng CTCT&CTSV ghi
Mã số đơn: . . . . . . . . . . .
Nhận ngày . . . /. . . /. . . .
Duyệt ngày . . . /. . . /. . . .
Ký duyệt:
Đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài - Trang 2
Đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn xin nghỉ học để đi học nước ngoài 9 10 905