Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 257 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÊN CƠ QUAN
……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN
Kính gửi: ………………………………….
Tên tôi là:……………………….. Sinh ngày…………………………………………………
Chức vụ:……………………………….. Vị trí công tác:……………………………………..
Số CMTND:.................. Ngày cấp.................. Nơi cấp.............................................................
Địa chỉ hiện tại:...........................................................................................................................
Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sứa khỏe, tôi xin phép Ban
Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.
Thời gian xin nghỉ từ ngày...../..../20.....đến ngày....../…../20…..
Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho……………hiện đang công tác
tại…………………….
Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.
Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.
Xin chân thành cảm ơn !
Ý kiến của Giám đốc

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm......
Người làm đơn
.....

...
TÊN QUAN
……………
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
--------------------------------
ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN
Kính gửi: ………………………………….
Tên tôi là:……………………….. Sinh ngày…………………………………………………
Chức vụ:……………………………….. Vị trí công tác:……………………………………..
Số CMTND:.................. Ngày cấp.................. Nơi cấp.............................................................
Địa ch hiện ti:...........................................................................................................................
Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sứa khỏe, tôi xin phép Ban
Giám đốc Công ty cho tôi ngh việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.
Thời gian xin nghỉ từ ngày...../..../20.....đến ngày....../…../20…..
Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho……………hiện đang công tác
tại…………………….
Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại làm việc chấp hành đúng mọi quy định của công ty.
Kính mong Ban Gm đốc xem xét to điều kiện gp đỡ.
Xin chân thành cảm ơn !
Ý kiến của Giám đốc
Nội, ngày.....tháng.....năm......
Người làm đơn
.....
Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 9 10 132