Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin nghỉ

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐƠN XIN NGHỈ
Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty……………………….
Phòng Hành Chính Nhân sự
Tên tôi là:........................................................................................................................
Vị trí: ......................................................... Phòng ban:..................................................
Lý do xin nghỉ: ...............................................................................................................
.........................................................................................................................................
Thời gian xin nghỉ: ......................................................................................................
Xin nghỉ tính phép

Xin nghỉ không tính phép

Kính mong ban lãnh đạo Công ty xem xét và tạo điều kiện cho tôi được phép nghỉ.
Xin trân trọng cảm ơn!
Hà Nội, ngày…… tháng …… năm …...
Giám đốc
(Ký, họ tên)

Phòng HCNS
(Ký, họ tên)

Cán bộ phụ
trách
(Ký, họ tên)

Người làm
đơn
(Ký, họ tên)

...
ĐƠN XIN NGHỈ
Kính gửi: Ban lãnh đạo Công ty……………………….
Phòng Hành Chính Nhân sự
Tên tôi là:........................................................................................................................
Vị trí: ......................................................... Phòng ban:..................................................
do xin nghỉ: ...............................................................................................................
.........................................................................................................................................
Thời gian xin nghỉ: ......................................................................................................
Xin nghỉ tính phép Xin nghỉ không tính phép
Kính mong ban lãnh đạo Công ty xem xét tạo điều kiện cho tôi được phép nghỉ.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nội, ngày…… tháng …… năm …...
Giám đốc
(Ký, họ tên)
Phòng HCNS
(Ký, họ tên)
Cán bộ phụ
trách
(Ký, họ tên)
Người làm
đơn
(Ký, họ tên)
Đơn xin nghỉ - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin nghỉ 9 10 31