Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN NHẬP HỌC CAO HỌC

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 113 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN NHẬP HỌC CAO HỌC
Kính gửi: Ông Hiệu trưởng Trường…………………………………thuộc Đại
học …………………………………..
Tên tôi là: ……………………………………………………………………………….
Sinh ngày: ……………………Nơi sinh………………………………………………....
Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………...
Đối tượng học (căn cứ theo giấy triệu tập)……………………………………………….
Số điện thoại: Nhà riêng ……………….Cơ quan: ………………Di động:……….........
Theo giấy báo trúng tuyển sau đại học ngày … tháng … năm ….. của Giám đốc
Đại học Thái Nguyên, tôi đã trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2010.
Chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………...
Kính đề nghị Ông Hiệu trưởng Trường……………….. ………- Đại học
………………………………………. cho phép tôi được nhập học khóa đào tạo trình
độ thạc sĩ năm ………….
Tôi cam đoan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định theo Quy chế đào
tạo sau đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Đại học
……………………..
Xác nhận của cơ quan chủ quản
(hoặc UBND xã, phường, thị trấn)

Ngày ……. tháng ……. năm 2010
Người làm đơn

Ghi chú: Nếu đối tượng là người học tự do thì xác nhận của UBND xã, phường,
thị trấn.

...
CNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN NHẬP HỌC CAO HỌC
Kính gửi: Ông Hiu trưng Trường……………………………thuộc Đại
học ……………………………..
Tên tôi là: ……………………………………………………………………………….
Sinh ngày: ……………………Nơi sinh………………………………………………....
H khẩu thường trú:……………………………………………………………………...
Đối tượng học (căn cứ theo giấy triệu tập)……………………………………………….
S điện thoại: Nhà riêng ……………….Cơ quan: ………………Di động:……….........
Theo giy báo trúng tuyển sau đại học ngày tháng năm ….. ca Giám đốc
Đại học Thái Nguyên, tôi đã trúng tuyn trong kỳ thi tuyn sinh sau đại học năm 2010.
Chuyên ngành đào tạo: …………………………………………………………...
Kính đề ngh Ông Hiệu trưởng Trường……………….. ……- Đại học
……………………………………. cho phép tôi được nhp học khóa đào tạo trình
độ thạc sĩ năm ………….
i cam đoan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ được quy định theo Quy chế đào
tạo sau đại học hiện hành ca Bộ Giáo dục Đào tạo các quy định của Đại hc
……………………..
c nhận của cơ quan chủ quản
(hoc UBND xã, phường, thị trấn)
Ngày ……. tháng ……. năm 2010
Người làm đơn
Ghi chú: Nếu đối tượng là người học tự do thì xác nhn của UBND xã, phường,
thị trấn.
ĐƠN XIN NHẬP HỌC CAO HỌC - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN XIN NHẬP HỌC CAO HỌC 9 10 352