Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 236 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mẫu TP/QT-2010- ĐXNQT.1

Ảnh 4 x 6
(Chụp chưa
quá 6 tháng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Họ và tên (1):................................................................................................................................
Giới tính:

Nam:

Nữ:

Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................................
Nơi sinh (2): ..................................................................................................................................
Nơi đăng ký khai sinh (3): ............................................................................................................
Quốc tịch hiện nay (4):..................................................................................................................
Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (5): .................................................. Số:...................................
Cấp ngày, tháng, năm:........................................., Cơ quan cấp: ..................................................
........................................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm nhập cảnh vào Việt Nam (nếu có):………………….......................................
Địa chỉ cư trú trước khi nhập cảnh vào Việt Nam (nếu có):……………………..........................
.......................................................................................................................................................
Địa chỉ thường trú tại Việt Nam: .................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Thẻ thường trú số: ..................................., cấp ngày, tháng, năm:................................................
Cơ quan cấp:..................................................................................................................................
.............................................................................., cấp lần thứ:..................
Ảnh 4 x 6
(Chụp chưa
quá 6 tháng)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Mẫu TP/QT-2010- ĐXNQT.1
ĐƠN XIN NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Họ và tên (1):................................................................................................................................
Giới tính: Nam: Nữ:
Ngày, tháng, năm sinh:..................................................................................................................
Nơi sinh (2): ..................................................................................................................................
Nơi đăng ký khai sinh (3): ............................................................................................................
Quốc tịch hiện nay (4):..................................................................................................................
Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (5): .................................................. Số:...................................
Cấp ngày, tháng, năm:........................................., Cơ quan cấp: ..................................................
........................................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm nhập cảnh vào Việt Nam (nếu có):………………….......................................
Địa chỉ cư trú trước khi nhập cảnh vào Việt Nam (nếu có):……………………..........................
.......................................................................................................................................................
Địa chỉ thường trú tại Việt Nam: .................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Thẻ thường trú số: ..................................., cấp ngày, tháng, năm:................................................
Cơ quan cấp:..................................................................................................................................
.............................................................................., cấp lần thứ:....................................................
Nghề nghiệp:..................................................................................................................................
Nơi làm việc:..................................................................................................................................
................................................................................................................................................:......
Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam - Trang 2
Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam 9 10 424