Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin nhập visa

Được đăng lên bởi Anh Thư
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 123 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ảnh 4 x 6
(Chụp chưa
quá 3 tháng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------ĐƠN XIN NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Dùng cho cá nhân)

Mẫu TP/QT-1999A1a

Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Đồng kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố (1) ...........................................................
..................................................................................................................
Tôi là (Họ tên người làm đơn) (2): .........................................Giới tính:.......................................
Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................................................................
Nơi sinh:.........................................................................................................................................
Dân tộc: ............................................................Quốc tịch hiện nay:..............................................
Nghề nghiệp: ..................................................................................................................................
Nơi làm việc:..................................................................................................................................
Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3): ............................................................................................
Số: .......................................................................................................................................
Cấp tại: ...................................................., ngày........tháng.........năm.................................
Có giá trị đến ngày........tháng.........năm .............................................................................
Nơi thường trú tại Việt nam (4): ....................................................................................................
........................................................................................................................................................
Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch, tôi
tự nhận thấy có đủ điều kiện để được nhập quốc tịch Việt Nam và làm đơn này
kính xin Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép tôi được
nhập quốc tịch Việt Nam.
Lý do xin nhập quốc tịch Việt Nam:...................................................................................
.........................
nh 4 x 6
(Chp chưa
quá 3 tháng)
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
------------------
ĐƠN XIN NHP QUC TCH VIT NAM
(Dùng cho cá nhân)
Mu TP/QT-1999-
A1a
Kính gi: Ch tch nước Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam
Đồng kính gi: U ban nhân dân tnh, thành ph (1) ...........................................................
..................................................................................................................
Tôi là (H tên người làm đơn) (2): .........................................Gii tính:.......................................
Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................................................................
Nơi sinh:.........................................................................................................................................
Dân tc:............................................................Quc tch hin nay:..............................................
Ngh nghip:..................................................................................................................................
Nơi làm vic:..................................................................................................................................
H chiếu/Giy t hp l thay thế (3): ............................................................................................
S: .......................................................................................................................................
Cp ti:...................................................., ngày........tháng.........năm.................................
giá tr đến ngày........tháng.........năm.............................................................................
Nơi thường trú ti Vit nam (4): ....................................................................................................
........................................................................................................................................................
Sau khi tìm hiu các quy định ca pháp lut Vit Nam v quc tch, tôi
t nhn thy có đủ điu kin để được nhp quc tch Vit Nam và làm đơn này
kính xin Ch tch nước Cng hoà xã hi ch nghĩa Vit Nam cho phép tôi được
nhp quc tch Vit Nam.
Lý do xin nhp quc tch Vit Nam:...................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Tôi t nhn thy mình thuc din được min, gim điu kin nhp quc
tch quc tch Vit Nam sau đây:...................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Tôi xin ly tên gi Vit Nam là ..........................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Đơn xin nhập visa - Trang 2
Đơn xin nhập visa - Người đăng: Anh Thư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đơn xin nhập visa 9 10 209