Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN ÔN THI VÀ DỰ THI SAU ĐẠI HỌC

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 95 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN ÔN THI VÀ DỰ THI SAU ĐẠI HỌC
Kính gửi:
- Ban Giám hiệu;
- Phòng Quản trị Nhân sự;
- Đơn vị đang công tác……….
Tôi tên: …………........................................…………........................., sinh ngày:……………....................
Quê quán: ………………………………..........................................……………….............................................
Hiện đang công tác tại : ….............…………………………. thuộc Trường ..............................
Chức danh/Chức vụ:……………………………….....................................………….....................................
Chuyên ngành đã được đào tạo: ………………............................…………….......................................
Thời gian công tác:...........................................................................................................................................
Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm …. và tình hình thực tế của Trường ..............
Theo thông báo số:………. ngày......./…......./......... của ………………............ về việc........................
Xét trình độ chuyên môn và năng lực của bản thân. Nay, tôi kính đơn đến Ban Giám
hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự, (Đơn vị đang công tác.....) cho phép tôi được tham gia ôn thi
và dự thi tại: …………………………………...................................................................................................................
 Ngành học: ……………………………………………………………………………………………………
 Bậc: ………………………………………..………………………………………………….. ………………
 Thời gian: ………………………………………………….………………………………………………..
 Hình thức: …………………………………………….……….. (tập trung hay không tập trung)
 Kinh phí học tập: ………………………………..………...(Ngân sách Nhà nước hay tự túc)
Tôi kính mong Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự, Đơn vị đang công tác…..
xem xét cho tôi được tham gia ôn thi và dự thi như đã trình bày như trên. tôi cam kết sẽ
tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời
gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo.
Chân thành cảm ơn!

................, ngày
HIỆU TRƯỞNG

P. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

ĐƠN VỊ…..

tháng
KÍNH ĐƠN

năm

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN ÔN THI VÀ DỰ THI SAU ĐẠI HỌC
Kính gửi:
- Ban Giám hiệu;
- Phòng Quản trị Nhân sự;
- Đơn vị đang công tác……….
Tôi tên: …………........................................…………........................., sinh ngày:……………....................
Quê quán: ………………………………..........................................……………….............................................
Hiện đang công tác tại : ….............…………………………. thuộc Trường ..............................
Chức danh/Chức vụ:……………………………….....................................………….....................................
Chuyên ngành đã được đào tạo: ………………............................…………….......................................
Thời gian công tác:...........................................................................................................................................
Căn cứ vào kế hoch đào tạo năm . và nh hình thực tế ca Trường ..............
Theo thông báo số:………. ngày......./…......./......... của ………………............ về việc........................
Xét trình độ chuyên môn và năng lực của bản thân. Nay, tôi kính đơn đến Ban Giám
hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự, (Đơn vị đang công tác.....) cho phép tôi được tham gia ôn thi
và dự thi tại: …………………………………...................................................................................................................
Ngành học: ……………………………………………………………………………………………………
Bậc: ………………………………………..………………………………………………….. ………………
Thời gian: ………………………………………………….………………………………………………..
Hình thức: …………………………………………….……….. (tập trung hay không tập trung)
Kinh phí học tập: ………………………………..………...(Ngân sách Nhà nước hay tự túc)
Tôi kính mong Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị Nhân sự, Đơn vị đang công tác…..
xem xét cho tôi được tham gia ôn thi dự thi như đã trình bày như trên. tôi cam kết sẽ
tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời
gian ít nhất gấp 03 lần thời gian đào tạo.
Chân thành cảm ơn!
................, ngày tháng năm
HIỆU TRƯỞNG P. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ ĐƠN VỊ….. KÍNH ĐƠN
ĐƠN XIN ÔN THI VÀ DỰ THI SAU ĐẠI HỌC - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN XIN ÔN THI VÀ DỰ THI SAU ĐẠI HỌC 9 10 630