Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin phép hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 173 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ban hành kèm theo Hướng dẫn về lập hồ sơ dự án đầu tư nước ngoài tại Việt
Nam của Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư số 1961UBVP ngày 22/9/1993

ĐƠN XIN PHÉP
HỢP TÁC KINH DOANH TRÊN CƠ SỞ HỢP ĐỒNG
…., ngày……..tháng…….năm …..
Kính gửi : Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và đầu tư.
Những người ký dưới đây xin gửi Đơn xin phép đầu tư theo Luật đầu tư nước
ngoài tại Việt Nam này trình Nhà nước CHXHCN Việt Nam thông qua Ủy ban
Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư.
Các đặc điểm có liên quan tới việc Hợp tác kinh doanh cũng như việc xin các
điều kiện ưu đãi trong đầu tư và những thông tin, số liệu, văn bản có liên quan
được trình bày ở đây và / hoặc gửi trình kèm theo như sau :
I. TÊN CỦA CÁC BÊN, GỒM :
- Bên (hoặc các bên) Việt Nam (tên Công ty):
- Bên (hoặc các bên) nước ngoài (tên Công ty hoặc cá nhân):
Xin được cấp giấy phép đầu tư để thực hiện hợp đồng liên doanh ký ngày…...
tháng…….năm …..
II. CHÚNG TÔI XIN ĐƯỢC HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI
TRONG ĐẦU TƯ NHƯ SAU :
-……………………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………………

III. CÁC TÀI LIỆU GỬI KÈM THEO ĐƠN NÀY GỒM :

1. Các chứng chỉ về tư cách pháp nhân cũng như báo cáo tổng quát hàng năm
của Công ty được chứng nhận và/hoặc chứng thực của Ngân hàng hay cơ quan
tài chính theo Thông lệ quốc tế.
2. Giấy ủy nhiệm hợp pháp cho người ký đơn và Hợp đồng.
3. Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
4. Giải trình kinh tế - kỹ thuật.
5. Báo cáo giám định thiết bị cũ (nếu có ý định sử dụng hoặc nhập khẩu các thiết
bị đó vào Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bên (hoặc các bên) Việt Nam
(ký tên, đóng dấu)

Bên (hoặc các bên) nước ngoài
(ký tên, đóng dấu)

...
Ban hành kèm theo Hướng dẫn về lập hồ sơ dự án đầu tư nước ngoài tại Việt
Nam của Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư số 1961UBVP ngày 22/9/1993
ĐƠN XIN PHÉP
HỢP TÁC KINH DOANH TRÊN CƠ SỞ HỢP ĐỒNG
…., ngày……..tháng…….năm …..
Kính gửi : Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và đầu tư.
Những người ký dưới đây xin gửi Đơn xin phép đầu tư theo Luật đầu tư nước
ngoài tại Việt Nam này trình Nhà nước CHXHCN Việt Nam thông qua Ủy ban
Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư.
Các đặc điểm có liên quan tới việc Hợp tác kinh doanh cũng như việc xin các
điều kiện ưu đãi trong đầu tư và những thông tin, số liệu, văn bản có liên quan
được trình bày ở đây và / hoặc gửi trình kèm theo như sau :
I. TÊN CỦA CÁC BÊN, GỒM :
- Bên (hoặc các bên) Việt Nam (tên Công ty):
- Bên (hoặc các bên) nước ngoài (tên Công ty hoặc cá nhân):
Xin được cấp giấy phép đầu tư để thực hiện hợp đồng liên doanh ký ngày…...
tháng…….năm …..
II. CHÚNG TÔI XIN ĐƯỢC HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI
TRONG ĐẦU TƯ NHƯ SAU :
-……………………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………………
III. CÁC TÀI LIỆU GỬI KÈM THEO ĐƠN NÀY GỒM :
Đơn xin phép hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng - Trang 2
Đơn xin phép hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn xin phép hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng 9 10 312