Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin phép nghỉ học (Học viện Phật Giáo)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 5311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
−−−−−−−−−−−−
----------o0o----------

ĐƠN XIN PHÉP
Kính gởi: Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam
tại TP. Hồ Chí Minh

Con tên là

: .....................................................................................................

Pháp danh

: ......................................................................................................

Mã sinh viên

: ........................Khóa : ................... ngành :...................................

Thường trú:

: ......................................................................................................
......................................................................................................

Tạm trú tu học

: ......................................................................................................
......................................................................................................

Xin phép nghỉ học:................... từ ngày : ........................... đến ngày : .....................
Lý do nghỉ

: ......................................................................................................
......................................................................................................

Kính mong Hội đồng Điều hành hoan hỷ chấp thuận cho con.

Xác nhận của Bổn Sư hoặc vị Trụ Trì
__________________________________

Kính đơn

__________________________________
__________________________________
_________________________________

Ghi rõ pháp danh : _____________________

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
−−−−−−−−−−−−
----------o0o----------

ĐƠN XIN PHÉP
Kính gởi: Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam
tại TP. Hồ Chí Minh

Con tên là

: ......................................................................................................

Pháp danh

: .......................................................................................................

Mã sinh viên

: ........................ Khóa : ................... ngành : ...................................

Thường trú:

: .......................................................................................................
...................................................................................................
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
−−−−−−−−−−− ----------o0o----------
ĐƠN XIN PHÉP
Kính gởi: Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam
tại TP. Hồ Chí Minh
Con tên là : .....................................................................................................
Pháp danh : ......................................................................................................
Mã sinh viên : ........................ Khóa : ................... ngành : ...................................
Thường trú: : ......................................................................................................
......................................................................................................
Tạm trú tu học : ......................................................................................................
......................................................................................................
Xin phép nghỉ học:................... t ngày : ........................... đến ngày : .....................
Lý do nghỉ : ......................................................................................................
......................................................................................................
Kính mong Hội đồng Điều hành hoan hỷ chấp thuận cho con.
Kính đơn
Ghi rõ pháp danh : _____________________
Xác nhận của Bổn Sư hoặc vị Trụ Trì
__________________________________
__________________________________
__________________________________
_________________________________
Đơn xin phép nghỉ học (Học viện Phật Giáo) - Trang 2
Đơn xin phép nghỉ học (Học viện Phật Giáo) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn xin phép nghỉ học (Học viện Phật Giáo) 9 10 992