Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin phép ra phụ trang, phụ bản; kênh, chương trình chuyên quảng cáo

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 105 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHỤ LỤC 1
Đơn xin phép ra phụ trang, phụ bản; kênh, chương trình chuyên quảng cáo
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)
TÊN CƠ QUAN BÁO CHÍ
Số.............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..............., ngày

tháng

năm

ĐƠN XIN PHÉP
RA PHỤ TRANG, PHỤ BẢN; KÊNH, CHƯƠNG TRÌNH
CHUYÊN QUẢNG CÁO

Kính gửi: Cục Báo chí (Bộ Văn hóa - Thông tin)
1. Tên cơ quan báo chí:
- Số giấy phép hoạt động đã được cấp.......... ngày......... tháng......năm.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
2. Mục đích xuất bản phụ trang, phụ bản (đối với báo in, báo điện tử); kênh,
chương trình chuyên quảng cáo (đối với Đài phát thanh, truyền hình).
3. Nội dung chủ yếu của phụ trang, phụ bản (đối với báo in, báo điện tử); kênh,
chương trình chuyên quảng cáo (đối với Đài phát thanh, truyền hình).
4. Thể thức xuất bản (đối với báo in, báo điện tử); phát sóng (đối với Đài phát
thanh, truyền hình):
- Ngôn ngữ thể hiện:
- Khuôn khổ:
- Số trang phụ trang, phụ bản chuyên quảng cáo:
5. Thời gian thực hiện: Từ ngày........tháng........năm.........
6. Cơ quan báo chí cam kết thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Báo
chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, Pháp lệnh Quảng cáo và các văn
bản pháp luật có liên quan về quảng cáo.
Thủ trưởng đơn vị (ghi rõ chức danh)
(Ký tên và đóng dấu)
Họ và tên của người ký

...
PHỤ LỤC 1
Đơn xin phép ra phụ trang, phụ bản; kênh, chương trình chuyên quảng cáo
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)
TÊN CƠ QUAN BÁO CHÍ
Số.............
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
..............., ngày tháng năm
ĐƠN XIN PHÉP
RA P H T RANG, PH B N ; K Ê N H , C H Ư Ơ N G TRÌ N H
CHUYÊN Q UNG CÁO
Kính gửi: Cục Báo chí (Bộ Văn hóa - Thông tin)
1. Tên cơ quan báo chí:
- Số giấy phép hoạt động đã được cấp.......... ngày......... tháng......năm.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
2. Mục đích xuất bản phụ trang, phụ bản ối với báo in, báo điện tử); kênh,
chương trình chuyên quảng cáo (đối với Đài phát thanh, truyền hình).
3. Nội dung chủ yếu của phụ trang, phụ bản ối với o in, báo điện tử); kênh,
chương trình chuyên quảng cáo (đối với Đài phát thanh, truyền hình).
4. Thể thức xuất bản (đối với báo in, báo điện tử); phát sóng (đối với Đài phát
thanh, truyền hình):
- Ngôn ngữ thể hiện:
- Khuôn khổ:
- Số trang phụ trang, phụ bản chuyên quảng cáo:
5. Thời gian thực hiện: Từ ngày........tháng........năm.........
6. quan báo chí cam kết thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Báo
chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, Pháp lệnh Quảng cáo và các văn
bản pháp luật có liên quan về quảng cáo.
Thủ trưởng đơn vị (ghi rõ chức danh)
(Ký tên và đóng dấu)
Họ và tên của người ký
Đơn xin phép ra phụ trang, phụ bản; kênh, chương trình chuyên quảng cáo - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin phép ra phụ trang, phụ bản; kênh, chương trình chuyên quảng cáo 9 10 449