Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin phép thực hiện quảng cáo

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1095 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Số . . . . .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO
Kính gửi: - Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
1.Tên tổ chức (cá nhân): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ......
Địa chỉ: . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điện thoại . . . . . . . Fax: . . . . . . . .
Giấy chứng nhận ĐKKD số:. . . . . . . . . . . . do. . . . . . . . . . . . cấp ngày. . . . .
2. Họ tên người chịu trách nhiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chứng minh nhân dân số: . . . . . . . . . .do Công an . . . . . . .cấp ngày.. . . .
Địa chỉ thường trú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
Số điện thoại : . . . . . . . . . . . .

số Fax: . . . . . . . . . . .

3. Xin thực hiện quảng cáo
S
tt

Tên sản phẩm
quảng cáo

Phương tiện

Địa điểm

Kích thước

Số
lượng

Thời
hạn

. . m x. . .m
= ..... m2

Xin cam đoan chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, các quy
định của pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức quảng cáo
cũng như các vấn đề có liên quan quy định trong giấy phép được cấp.
Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp
luật có liên quan.
.

. . . . . . .. , ngày. . . . .tháng… . . năm . . .
Đại diện tổ chức, cá nhân
(Ký tên đóng dấu)

...
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số . . . . . Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO
Kính gửi: - Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
1.Tên tổ chức (cá nhân): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ......
Địa chỉ: . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điện thoại . . . . . . . Fax: . . . . . . . .
Giấy chứng nhận ĐKKD số:. . . . . . . . . . . . do. . . . . . . . . . . . cấp ngày. . . . .
2. Họ tên người chịu trách nhiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chứng minh nhân dân số: . . . . . . . . . .do Công an . . . . . . .cấp ngày.. . . .
Địa chỉ thường trú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
Số điện thoại : . . . . . . . . . . . . số Fax: . . . . . . . . . . .
3. Xin thực hiện quảng cáo
S
tt
Tên sản phẩm
quảng cáo
Phương tiện Địa điểm Kích thước
Số
lượng
Thời
hạn
. . m x. . .m
= ..... m
2
Xin cam đoan chấp hành đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, các quy
định của pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức quảng cáo
cũng như các vấn đề có liên quan quy định trong giấy phép được cấp.
Tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quảng cáo và các quy định của pháp
luật có liên quan.
. . . . . . . .. , ngày. . . . .tháng… . . năm . . .
Đại diện tổ chức, cá nhân
(Ký tên đóng dấu)
Đơn xin phép thực hiện quảng cáo - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin phép thực hiện quảng cáo 9 10 449