Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN PHÉP XUẤT BẢN TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1513 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐƠN XIN PHÉP XUẤT BẢN TÀI LIỆU
KHÔNG KINH DOANH
Kính gửi : Sở Thông tin và Truyền thông.
1. Tên cơ quan, tổ chức xin phép xuất bản :…………………………………
2. Địa chỉ :…………………………………… Số điện thoại :.......................
3. Tên tài liệu :………………………………………………………………
4. Xuất xứ (nếu là tài liệu dịch từ tiếng nước ngoài) : ……………………..
……………………………………………………………………………….
5. Người chịu trách nhiệm xuất bản: ………………………………………..
Chức vụ: ……………………………………………………………...
6. Số trang :……………………………. Phụ bản (nếu có)……………...bản
7. Khuôn khổ :………………. cm. Số lượng in : ………………….........bản
8. Mục đích xuất bản :……………………………………………………….
9. Phạm vi sử dụng và hình thức phát hành tài liệu :………………………..
- Phạm vi sử dụng :…………………………………………………………
- Hình thức phát hành (ghi rõ không bán, không kinh doanh, cung cấp miễn
phí) : …………………………………………………
10. Nội dung tóm tắt của tài liệu : ………………………………………….
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
11. Nơi in: …………………………………………………………………
12. Kèm theo đơn này là 02 bản thảo tài liệu xin phép xuất bản (đã được duyệt).
Cam đoan in đúng nội dung tài liệu, thực hiện đúng nội dung giấy phép xuất
bản và các quy định pháp luật về xuất bản./.
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

...
ĐƠN XIN PHÉP XUẤT BẢN TÀI LIỆU
KHÔNG KINH DOANH
Kính gửi : Sở Thông tin và Truyền thông.
1. Tên cơ quan, tổ chức xin phép xuất bản :…………………………………
2. Địa chỉ :…………………………………… Số điện thoại :.......................
3. Tên tài liệu :………………………………………………………………
4. Xuất xứ (nếu là tài liệu dịch từ tiếng nước ngoài) : ……………………..
……………………………………………………………………………….
5. Người chịu trách nhiệm xuất bản: ………………………………………..
Chức vụ: ……………………………………………………………...
6. Số trang :……………………………. Phụ bản (nếu có)……………...bản
7. Khuôn khổ :………………. cm. Số lượng in : ………………….........bản
8. Mục đích xuất bản :……………………………………………………….
9. Phạm vi sử dụng và hình thức phát hành tài liệu :………………………..
- Phạm vi sử dụng :…………………………………………………………
- Hình thức phát hành (ghi không bán, không kinh doanh, cung cấp miễn
phí) : …………………………………………………
10. Nội dung tóm tắt của tài liệu : ………………………………………….
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
11. Nơi in: …………………………………………………………………
12. Kèm theo đơn này là 02 bản thảo tài liệu xin phép xuất bản (đã được duyệt).
Cam đoan in đúng nội dung tài liệu, thực hiện đúng nội dung giấy phép xuất
bản và các quy định pháp luật về xuất bản./.
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)
ĐƠN XIN PHÉP XUẤT BẢN TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN XIN PHÉP XUẤT BẢN TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH 9 10 30