Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN PHÉP

Được đăng lên bởi dung-duong-dinh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 424 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP
Kính gửi:
- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế -Kỹ thuật Phú Lâm
- Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
- Trưởng khoa Công nghệ thông tin
Tên tôi là: Dương Đình Dũng

Nam/nữ: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 18/01/1972

tại Tp. Hồ Chí Minh

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa, Giảng viên
Đơn vị công tác: Khoa Công Nghệ Thông Tin
Điện thoại liên hệ khi cần: 0902.540.357
_ Nay tôi làm đơn này xin phép Hiệu trưởng, trưởng phòng TCHC, trưởng
khoa công nghệ thông tin cho tôi được vắng dự học tập Nghị quyết TW7
khoá XI ngày 07/09/20013 do có tiết dạy.
Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng.
Tp HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2013

HIỆU TRƯỞNG

Ý KIẾN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Xác nhận, ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN PHÉP
Kính gửi:
- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế -Kỹ thuật Phú Lâm
- Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
- Trưởng khoa Công nghệ thông tin
Tên tôi là: Dương Đình Dũng Nam/nữ: Nam
Ngày, tháng, năm sinh: 18/01/1972 tại Tp. Hồ Chí Minh
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa, Giảng viên
Đơn vị công tác: Khoa Công Nghệ Thông Tin
Điện thoại liên hệ khi cần: 0902.540.357
_ Nay tôi làm đơn này xin phép Hiệu trưởng, trưởng phòng TCHC, trưởng
khoa công nghệ thông tin cho tôi được vắng dự học tập Nghị quyết TW7
khoá XI ngày 07/09/20013 do có tiết dạy.
Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng.
Tp HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG Ý KIẾN CỦA
TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Xác nhận, ký và ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐƠN XIN PHÉP - Người đăng: dung-duong-dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN XIN PHÉP 9 10 26