Ktl-icon-tai-lieu

đơn xin phúc khảo bài thi

Được đăng lên bởi SHED
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1335 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu: 2.ii/1256-1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI
Kính gửi:

- Khoa (quản lý môn học):……………………………………….

- Phòng Đào tạo
Họ và tên sinh viên : .............................................................................................................
Ngày tháng năm sinh : ..........................................................................................................
Mã số sinh viên: ....................... Lớp : ...................Ngành..................................................
Bậc: ........................................................hệ...........................................................................
Điện thoại liên hệ: .................................địa chỉ.....................................................................
Nay em xin phúc khảo bài thi môn:......................................................................................
Ngày/giờ thi.......................................phòng thi...........................số điểm.............................
Giáo viên chấm (Trắc nghiệm – Phòng Đào tạo):................................................................
Lý do:.....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Em xin chân thành cảm ơn!
Ý kiến của Khoa Quản lý sinh viên

……………………, ngày … . tháng … năm ……
Kính đơn,

………………………………………………

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI
Kính gửi: - Khoa (quản lý môn học):……………………………………….
- Phòng Đào tạo
Họ và tên sinh viên : .............................................................................................................
Ngày tháng năm sinh : ..........................................................................................................
Mã số sinh viên: ....................... Lớp : ...................Ngành..................................................
Bậc: ........................................................hệ...........................................................................
Điện thoại liên hệ: .................................địa chỉ.....................................................................
Nay em xin phúc khảo bài thi môn:......................................................................................
Ngày/giờ thi.......................................phòng thi...........................số điểm.............................
Giáo viên chấm (Trắc nghiệm – Phòng Đào tạo):................................................................
Lý do:.....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Em xin chân thành cảm ơn!
……………………, ngày … . tháng … năm ……
Ý kiến của Khoa Quản lý sinh viên Kính đơn,
………………………………………………
Mẫu: 2.ii/1256-1
đơn xin phúc khảo bài thi - Người đăng: SHED
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đơn xin phúc khảo bài thi 9 10 698