Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN RÚT TÍN CHỈ

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 132 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN RÚT TÍN CHỈ
Kính gửi:

- Phòng Đào tạo Trường .....................................

Em tên là:.............................................................................................................................
Sinh ngày:................/........../........................... Mã SV:...................................................
Sinh viên lớp:……………………… Khoa:.......................................................................
Lý do rút tín chỉ: (đánh dấu “X” vào ô vuông)
Học lực yếu
TT

: Trùng thời khóa biểu
Tên học phần rút

Nhóm
HP

Số TC

Ghi
chú

1
2
3
Tổng số tín chỉ rút:

…………………

Tổng số tín chỉ đã đăng ký:

……………

Tổng số tín chỉ còn lại sau khi rút:

………………

Em làm đơn này kính mong Phòng Đào tạo và Giáo viên chủ nhiệm cho phép
em được rút bớt các học phần trên.
............, ngày
Xác nhận của Giảng viên chủ nhiệm
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Sinh viên chỉ được rút tối đa 03 học phần

tháng

năm 20….

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN RÚT TÍN CHỈ
Kính gửi: - Phòng Đào tạo Trường .....................................
Em tên là:.............................................................................................................................
Sinh ngày:................/........../........................... Mã SV:...................................................
Sinh viên lớp:……………………… Khoa:.......................................................................
Lý do rút tín chỉ: (đánh dấu “X” vào ô vuông)
Học lực yếu : Trùng thời khóa biểu
TT Tên học phần rút
Nhóm
HP
Số TC
Ghi
chú
1
2
3
Tổng số tín chỉ rút:
Tổng số tín chỉ đ đăng k!:
Tổng số tín chỉ còn lại sau khi rút:
…………………
……………
………………
Em làm đơn này kính mong Phòng Đào tạo Giáo viên chủ nhiệm cho phép
em được rút bớt các học phần trên.
............, ngày tháng năm 20….
Xác nhận của Giảng viên chủ nhiệm
(K! và ghi rõ họ tên)
Người làm đơn
(K! và ghi rõ họ tên)
Ghi chú: Sinh viên chỉ được rút tối đa 03 học phần
ĐƠN XIN RÚT TÍN CHỈ - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN XIN RÚT TÍN CHỈ 9 10 503