Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin sao lục bản án, quyết định

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 206 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa danh, ngày ………..tháng……… năm…………….
ĐƠN XIN SAO LỤC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH
Kính gởi: Tòa án Nhân dân …………………………………………………….
Tội tên là: ………………………….sinh năm:………giới tính:……………………………...…
Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………..…
Địa chỉ tạm trú:…………………………………………………………………………………….
Tôi là (nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan)
…………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………
trong vụ…………………………………………………………………….đã được Tòa án nhân
dân …………………………………………..giải quyết tại bản án, quyết định số ………/HSST
ngày
…….tháng……..năm………………………………………………………………………………
………..
Tôi đề nghị Tòa án cho tôi được sao lục ………..bản án, quyết định nêu trên để tiện việc sử
dụng.
Gởi kèm theo:
-Bản pho to CMND

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký tên ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa danh, ngày ………..tháng……… năm…………….
ĐƠN XIN SAO LỤC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH
Kính gởi: Tòa án Nhân dân …………………………………………………….
Tội tên là: ………………………….sinh năm:………giới tính:……………………………...…
Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………..…
Địa chỉ tạm trú:…………………………………………………………………………………….
Tôi (nguyên đơn, bị đơn, người quyền lợi nghĩa vụ liên quan)
…………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………
trong vụ…………………………………………………………………….đã được Tòa án nhân
dân ………………………………………..giải quyết tại bản án, quyết định số ………/HSST
ngày
…….tháng……..năm………………………………………………………………………………
………..
Tôi đề nghị Tòa án cho tôi được sao lục ………..bản án, quyết định u trên để tiện việc sử
dụng.
Gởi kèm theo:
-Bản pho to CMND
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký tên ghi rõ họ tên)
Đơn xin sao lục bản án, quyết định - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin sao lục bản án, quyết định 9 10 320