Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa đất

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 16/ĐK

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:
.....Giờ….phút, ngày…/…/….…

ĐƠN XIN TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT

Quyển số ……, Số thứ tự……..
Người nhận hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kính gửi:...........................................................................
……………………………………………………..

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT
(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )

1. Người sử dụng đất:
1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):...........................................................................
1.2 Địa chỉ.................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2. Xin tách, hợp thửa đất như sau:
2.1. Xin tách thành …………. thửa đất đối với thửa đất dưới đây:
a) Thửa đất số:………..…..………….……;
b) Tờ bản đồ số:…....…............…..…;
c) Địa chỉ thửa đất:……………………………………..…….………..…………..……..…
d) Số phát hành Giấy chứng nhận: ........................................................................................
Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận :...................................................; ngày cấp ...../...../.......
2.2. Xin hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:
Thửa đất
Tờ bản
Địa chỉ thửa đất
Số phát hành
số
đồ số
Giấy chứng nhận

Số vào sổ cấp giấy
chứng nhận

3. Lý do tách, hợp thửa đất........................................................................................................
4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất trên;
- Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có);
.....................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.
……, ngày .... tháng ... năm ......
Người viết đơn
(ký, ghi rõ họ tên)

II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

.............................................................................................................................................
....... .....................................................................................................................................
............... ......................................
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mu s 16/ĐK
PHN GHICA NGƯỜI NHẬN H
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:
.....Giờ….phút, ngày…/…/….…
Quyển số ……, Số thứ tự……..
Người nhận hồ
(Ký, ghi họ tên)
ĐƠN XIN TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT
Kính gửi:...........................................................................
……………………………………………………..
I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI S DỤNG ĐT
(Xem k hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không ty xoá, sa chữa nội dung đã viết )
1. Người sử dụng đất:
1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):...........................................................................
1.2 Địa chỉ.................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2. Xin tách, hợp thửa đất như sau:
2.1. Xin tách thành …………. thửa đất đối với thửa đất dưới đây:
a) Thửa đất số:………..…..………….……; b) Tờ bản đồ số:…....…............…..…;
c) Địa chỉ thửa đất:……………………………………..…….………..…………..……..…
d) Số phát hành Giấy chứng nhận: ........................................................................................
Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận :...................................................; ngày cấp ...../...../.......
2.2. Xin hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:
Thửa đất
số
Tờ bản
đồ số
Địa chỉ thửa đất Số phát hành
Giấy chứng nhận
Số vào sổ cấp giấy
chứng nhận
3. do tách, hợp thửa đất........................................................................................................
4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất trên;
- đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có);
.....................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan nội dung khai trên đơn đúng.
……, ngày .... tháng ... năm ......
Người viết đơn
(ký, ghi họ tên)
Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa đất - Trang 2
Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa đất - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa đất 9 10 206