Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN TẠM NGHỈ HỌC

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TẠM NGHỈ HỌC
Kính gửi:………………………………………………
Tôi tên:....................................................................Mã số sinh viên:
........................................................................................
Ngày sinh:...................Hộ khẩu thường trú:
............................................
....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Hiện đang học lớp (ngành):....................................Khóa:
........................................................................................
Hệ đào tạo: dài hạn tập trung (chính qui) tại trường ………….
Nay tôi làm đơn này gởi đến Ban Giám Hiệu Trường …….. cho phép tôi được
tạm nghỉ học .......................
học kỳ tại Trường …….. kể từ học kỳ …. năm học ……đến học kỳ …. năm học…..
Lý do xin tạm nghỉ:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu.
..............., ngày tháng năm 20....
Người làm đơn
(ký tên, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của địa phương

Ý kiến của khoa

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN TẠM NGHỈ HỌC
Kính gửi:………………………………………………
Tôi tên:....................................................................Mã số sinh viên:
........................................................................................
Ngày sinh:...................Hộ khẩu thường trú:
............................................
....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Hiện đang học lớp (ngành):....................................Khóa:
........................................................................................
Hệ đào tạo: dài hạn tập trung (chính qui) tại trường ………….
Nay tôi làm đơn này gởi đến Ban Giám Hiệu Trường …….. cho phép tôi được
tạm nghỉ học .......................
học kỳ tại Trường …….. kể từ học kỳ …. năm học ……đến học kỳ …. năm học…..
Lý do xin tạm nghỉ:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu.
..............., ngày tháng năm 20....
Người làm đơn
(ký tên, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của địa phương Ý kiến của khoa
ĐƠN XIN TẠM NGHỈ HỌC - Trang 2
ĐƠN XIN TẠM NGHỈ HỌC - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN XIN TẠM NGHỈ HỌC 9 10 53