Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin tạm trú

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 122 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------***--------

ĐƠN XIN TẠM TRÚ
Kính gửi - Công an Quận:......................................................................................
- Công an Phường:.................................................................................
Tôi tên là:...............................................................................................................................
Sinh ngày:..............................................................................................................................
Quê quán:...............................................................................................................................
Nay tôi làm đơn này xin các cấp cho tôi được tạm trú tại:....................................................
................................................................................................................................................
Khối phố:............................................................... Phường(xã):...........................................
Quận (huyện):.................................................... Thành phố (tỉnh):.......................................
Từ ngày..........tháng......năm........đến ngày ..........tháng..........năm...........
Lý do:.....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Trong thời gian ở địa phương, tôi xin hứa thực hiện tốt nội quy, quy định về an ninh trật
tự do chính quyền địa phương quy định. Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
.............., ngày........tháng........năm...........
Xác nhận của Cơ quan Công an

Người làm đơn

...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập T do Hạnh phúc
---------***--------
ĐƠN XIN TẠM T
Kính gửi - Công an Quận:......................................................................................
- Công an Phường:.................................................................................
Tôi tên :...............................................................................................................................
Sinh ngày:..............................................................................................................................
Quê quán:...............................................................................................................................
Nay tôi làm đơn này xin các cấp cho tôi được tạm trú tại:....................................................
................................................................................................................................................
Khối phố:............................................................... Phường(xã):...........................................
Quận (huyện):.................................................... Thành phố (tỉnh):.......................................
Từ ngày..........tháng......năm........đến ngày ..........tháng..........năm...........
do:.....................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Trong thời gian địa phương, tôi xin hứa thực hiện tốt nội quy, quy định về an ninh trật
tự do chính quyền địa phương quy định. Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
.............., ngày........tháng........năm...........
Xác nhận của quan Công an Người làm đơn
Đơn xin tạm trú - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin tạm trú 9 10 481