Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1608 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU SỐ 02
(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:........
....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường
(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)
(Tên tổ chức, cá nhân)..............................................................................
Trụ sở tại:............................... Điện thoại:..................... Fax:...................
Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký
kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).
Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy
phép đầu tư)…………….(nếu có)
Xin được thăm dò (khảo sát) khoáng sản (tên khoáng sản) ............ tại
xã.............., huyện.................. tỉnh...................
Diện tích là.....................(ha, km2)
Được giới hạn bởi các điểm góc................ có toạ độ xác định trên bản đồ
kèm theo.
Thời gian là....... tháng, từ tháng.... năm...... đến tháng ....... năm ........
Dự toán chi phí : ......................
(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của
pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.
(Tổ chức, cá nhân làm đơn)
Ký tên, đóng dấu
Tài liệu gửi kèm theo:
-

...
MẪU SỐ 02
(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:........
....., ngày... tháng... năm...
ĐƠN XIN THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường
(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)
(Tên tổ chức, cá nhân)..............................................................................
Trụ sở tại:............................... Điện thoại:..................... Fax:...................
Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng...m....(Đăng ký
kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).
Giấy phép đầu số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy
phép đầu tư)…………….(nếu có)
Xin được thăm dò (khảo sát) khoáng sản (tên khoáng sản) ............ tại
xã.............., huyện.................. tỉnh...................
Diện tích là.....................(ha, km
2
)
Được giới hạn bởi các điểm góc................ toạ độ c định trên bản đồ
kèm theo.
Thời gian là....... tháng, từ tháng.... năm...... đến tháng ....... năm ........
Dự toán chi phí : ......................
(Tên tổ chức, nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của
pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.
(Tổ chức, cá nhân làm đơn)
Ký tên, đóng dấu
Tài liệu gửi kèm theo:
-
-
-
ĐƠN XIN THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN - Trang 2
ĐƠN XIN THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN XIN THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN 9 10 973