Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN THI BỔ SUNG HỌC PHẦN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 115 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

ĐƠN XIN THI BỔ SUNG HỌC PHẦN
(Dành cho sinh viên đã được hoãn thi xin đăng ký thi bổ sung)
Kính gửi: - Phòng Đào tạo Trường ....................................
- Ban chủ nhiệm khoa (chuyên môn): ................
- Giảng viên bộ môn ...........................................
Em tên là :..............................................................Ngày sinh : .........../.........../..............
Lớp sinh hoạt: ............................... Mã số SV :.................................................................
Vừa qua, nhà trường đã cho em được hoãn thi học kỳ học phần:
…………………………………………………………………. thuộc học kỳ…… năm
học: 20….. - 20.......
Nay em xin thi bổ sung học phần đã được phép hoãn thi, cụ thể như sau:
SỐ
TÊN HỌC PHẦN

TÍN
CHỈ

THI VỚI
NHÓM
HỌC
PHẦN

ĐIỂM

GIỜ/

GIỮA

NGÀY

KỲ

THI

Em xin hứa sẽ tuân theo mọi quy định chung của Nhà trường.
Em xin chân thành cảm ơn !
............., ngày ........ tháng ....... năm 20…
Ý kiến của GVCN
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của giảng viên bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của Lãnh đạo Phòng Đào tạo
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: - Sinh viên nộp kèm theo đơn này bản photocoppy “Đơn xin hoãn thi học phần” đã có sự đồng ý
của phòng Đào tạo và kèm theo các minh chứng cho lý do xin hoãn thi.

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
ĐƠN XIN THI BỔ SUNG HỌC PHẦN
(Dành cho sinh viên đã được hoãn thi xin đăng ký thi bổ sung)
Kính gửi: - Phòng Đào tạo Trường ....................................
- Ban chủ nhiệm khoa (chuyên môn): ................
- Giảng viên bộ môn ...........................................
Em tên là :..............................................................Ngày sinh : .........../.........../..............
Lớp sinh hoạt: ............................... Mã số SV :.................................................................
Vừa qua, nhà trường đã cho em được hoãn thi học kỳ học phần:
…………………………………………………………………. thuộc học kỳ…… năm
học: 20….. - 20.......
Nay em xin thi bổ sung học phần đã được phép hoãn thi, cụ thể như sau:
TÊN HỌC PHẦN
SỐ
TÍN
CHỈ
THI VỚI
NHÓM
HỌC
PHẦN
ĐIỂM
GIỮA
KỲ
GIỜ/
NGÀY
THI
Em xin hứa sẽ tuân theo mọi quy định chung của Nhà trường.
Em xin chân thành cảm ơn !
............., ngày ........ tháng ....... năm 20…
Ý kiến của GVCN
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ý kiến của giảng viên bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ý kiến của Lãnh đạo Phòng Đào tạo
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú: - Sinh viên nộp kèm theo đơn này bản photocoppy “Đơn xin hoãn thi học phần” đã có sự đồng ý
của phòng Đào tạo và kèm theo các minh chứng cho lý do xin hoãn thi.
ĐƠN XIN THI BỔ SUNG HỌC PHẦN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN XIN THI BỔ SUNG HỌC PHẦN 9 10 706