Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin thi bổ sung

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
----------------------

ĐƠN XIN HỌC BỔ SUNG
(Dành cho sinh viên học bổ sung lần 1, học cải thiện hoặc học lại)

Kính gửi:

Phòng Đào tạo Trường ....................................

Em tên là:.............................................................................................................................
Sinh ngày:................/............./................. Mã SV:.............................................................
Sinh viên lớp:……………………….. Khoa:.....................................................................
Em viết đơn này xin học đăng ký học bổ sung trong học kỳ ..... năm học 20.... –
20....... các học phần sau:
TT

Tên học phần

Số TC

Học
lần 1

Học
cải
thiện

Học
lại
lần

Nhóm
HP

1
2
3
4
5
Tổng số tín chỉ

…………………… TC

Em làm đơn này kính mong Phòng Đào tạo cho phép em được học các học phần trên.
Xác nhận của Giảng viên chủ nhiệm
(Ký và ghi rõ họ tên)

............., ngày tháng năm 20...
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
1. Mỗi học phần SV đánh dấu “X” vào một trong ba ô “Học cải thiện” hoặc“Học lần 1”. Nếu
học lại thì ô “Học lại lần”thì ghi bằng số.
2. SV học cải thiện kết quả học lần trước bị hủy bỏ, SV phải nhận điểm học phần ở lần học cải
thiện

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
----------------------
ĐƠN XIN HỌC BỔ SUNG
(Dành cho sinh viên học bổ sung lần 1, học cải thiện hoặc học lại)
Kính gửi: Phòng Đào tạo Trường ....................................
Em tên là:.............................................................................................................................
Sinh ngày:................/............./................. Mã SV:.............................................................
Sinh viên lớp:……………………….. Khoa:.....................................................................
Em viết đơn này xin học đăng ký học bổ sung trong học k) ..... năm học 20.... –
20....... các học phần sau:
TT Tên học phần Số TC Học
lần 1
Học
cải
thiện
Học
lại
lần
Nhóm
HP
1
2
3
4
5
Tng s tín ch …………………… TC
Em làm đơn này kính mong Phòng Đào tạo cho phép em được học các học phần trên.
............., ngày tháng năm 20...
Xác nhận của Giảng viên chủ nhiệm
(Ký và ghi rõ họ tên)
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
1. Mỗi học phần SV đánh dấu “X” vào một trong ba ô “Học cải thiện” hoặc“Học lần 1”. Nếu
học lại thì ô “Học lại lần”thì ghi bằng số.
2. SV học cải thiện kết quả học lần trước bị hủy bỏ, SV phải nhận điểm học phần ở lần học cải
thiện
Đơn xin thi bổ sung - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin thi bổ sung 9 10 383