Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN THỊ THỰC VIỆT NAM

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 175 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ảnh–
photo
In 4x6
cm
(1)

ĐƠN XIN THỊ THỰC VIỆT NAM

1.Họ tên (chữ in hoa): ............................................................................................
Tên khác (nếu có): .............................................................................................
2.Sinh ngày..........tháng..........năm.............Giới tính: Nam  Nữ: 
3.Nơi sinh: ............................................................................................................
4.Quốc tịch gốc: .........................Quốc tịch hiện nay: ...............................................
5.Tôn giáo: ..........................................................................................................
6.Nghề nghiệp: ..........................................Nơi làm việc: ..........................................
7.Địa chỉ thường trú:...............................................................................................
..................................................................Số điện thoại: ..................................
8.Thân nhân:
Quan hệ
Bố
Mẹ
Vợ/chồng
Con
Con

Họ tên

Ngày sinh

Quốc tịch

Địa chỉ thường trú

9.Hộ chiếu số/ giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu số: .............................loại (2):..................
Cơ quan cấp: .........................................................có giá trị đến ngày:....................
10.Ngày nhập xuất cảnh Việt nam gần nhất (nếu có):....................................................
11.Dự kiến nhập cảnh Việt Nam ngày .........................; tạm trú ở VN
ngày:......................
12.Mục đích nhập cảnh:............................................................................................
13.Cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh (nếu có):
-Cơ quan, tổ chức:tên:........................................................................................
-Địa chỉ:............................................................................................................
-Cá nhân: họ tên:...............................................................................................
-Quan hệ với bản thân:.........................................................................................
14. Người dưới 14 tuổi đi cùng:

Ảnh photo
in
4x6 cm
(1)

Số
TT

Họ tên

Ngày sinh

Số hộ chiếu

Quốc tịch

Ảnh photo
in
4x6 cm
(1)

Quan hệ với bản thân

15. Đề nghị cấp thị thực:
một lần 
nhiều lần 
16. Đề nghị khác liên quan đến việc cấp thị thực (nếu có): ..........................
nh–
photo
In 4x6
cm
(1)
N XIN TH TH C VI T NAMĐƠ
1.H tên (ch in hoa): ............................................................................................
Tên khác (n u có): .............................................................................................ế
2.Sinh ngày..........tháng..........n m.............Gi i tính:ă Nam $ N : $
3.N i sinh: ............................................................................................................ơ
4.Qu c t ch g c: .........................Qu c t ch hi n nay: ...............................................
5.Tôn giáo: ..........................................................................................................
6.Ngh nghi p: ..........................................N i làm vi c: .......................................... ơ
7. a ch th ng trú:...............................................................................................Đị ườ
..................................................................S i n tho i: .................................. đ
8.Thân nhân:
Quan h H tên Ngày sinh Qu c t ch a ch th ng trúĐị ườ
B
M
V /ch ng
Con
Con
9.H chi u s / gi y t có giá tr thay h chi u s : .............................lo i (2):.................. ế ế
C quan c p: .........................................................có giá tr n ngày:....................ơ đế
10.Ngày nh p xu t c nh Vi t nam g n nh t (n u có):.................................................... ế
11.D ki n nh p c nh Vi t Nam ngày .........................; t m trú VN ế
ngày:......................
12.M c ích nh p c nh:............................................................................................ đ
13.C quan, t ch c ho c cá nhân t i Vi t Nam m i, b o lãnh (n u có):ơ ế
-C quan, t ch c:tên:........................................................................................ơ
- a ch :............................................................................................................Đị
-Cá nhân: h tên:...............................................................................................
-Quan h v i b n thân:.........................................................................................
14. Ng i d i 14 tu i i cùng:ườ ướ ổ đ
nh photo
in
4x6 cm
(1)
nh photo
in
4x6 cm
(1)
S
TT
H tên Ngày sinh S h chi u ế Qu c t ch Quan h v i b n thân
ĐƠN XIN THỊ THỰC VIỆT NAM - Trang 2
ĐƠN XIN THỊ THỰC VIỆT NAM - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN XIN THỊ THỰC VIỆT NAM 9 10 109