Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN THÔI HỌC

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 132 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN THÔI HỌC
Kính gửi:……………………………………………………..
Tôi tên:....................................................................Mã số sinh viên:
........................................................................................
Ngày sinh:...................Hộ khẩu thường trú:
............................................
....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Hiện đang học lớp (ngành):....................................Khóa:
........................................................................................
Hệ đào tạo: dài hạn tập trung (chính qui) tại trường …………
Nay tôi làm đơn này gởi đến Ban Giám Hiệu cho phép tôi được thôi học tại
Trường..............................................................................................................................
Lý do xin thôi học:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu.
..............., ngày...... tháng..... năm 200...
Người làm đơn
(ký tên, ghi rõ họ tên)
Ý kiến của phụ huynh

Xác nhận của địa phương

Ý kiến của khoa

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN THÔI HỌC
Kính gửi:……………………………………………………..
Tôi tên:....................................................................Mã số sinh viên:
........................................................................................
Ngày sinh:...................Hộ khẩu thường trú:
............................................
....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Hiện đang học lớp (ngành):....................................Khóa:
........................................................................................
Hệ đào tạo: dài hạn tập trung (chính qui) tại trường …………
Nay tôi làm đơn y gởi đến Ban Giám Hiệu cho phép i được thôi học tại
Trường..............................................................................................................................
Lý do xin thôi học:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu.
..............., ngày...... tháng..... năm 200...
Người làm đơn
(ký tên, ghi rõ họ tên)
Ý kiến của phụ huynh
Xác nhận của địa phương Ý kiến của khoa
ĐƠN XIN THÔI HỌC - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN XIN THÔI HỌC 9 10 220