Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN THỰC TẬP

Được đăng lên bởi Nguyên Trung
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 514 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN THỰC TẬP

(Dán ảnh
2x3)

Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Tôi tên:……………………………………………………..Ngày sinh:......................  Nam
 Nữ
Nơi sinh:......................CMND số:......................Ngày cấp:..................Tại..............................
Địa chỉ thường trú:..................................................................................................................
Địa chỉ tạm trú (nếu có):.........................................................................................................
Điện thoại:.................................Email:...................................ĐT liên lạc khẩn:.....................
Sinh viên trường:........................................Khoa:...................................................................
Chuyên ngành: ……………………………………..
……………………………………………………………….
Nay tôi làm đơn này với mong muốn được Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương Tín
(Sacombank) tiếp nhận bố trí thực tập để hoàn tất chương trình học. Tôi xin cam kết thực
hiện các nội dung sau:
1. Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo, chủ trương thực tập của
Sacombank;
2. Tuân thủ tất cả các nội quy, quy định đối với sinh viên thực tập; bảo mật thông tin, an
toàn tài sản của Sacombank;
3. Bồi hoàn các tổn thất, hư hỏng tài sản do bản thân tôi gây ra với Sacombank (nếu có).
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những nội dung đã cam kết.
Kính mong Ban lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại Sacombank.
…………………, ngày…..tháng…..năm …...
Sinh viên
(ký, ghi rõ họ tên)

( Dán ảnh
2x3 dùng để
làm thẻ SV)

(Dán ảnh 2x3
dùng để làm
thẻ SV)

...
ĐƠN XIN THỰC TẬP
Kính gửi: NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
Tôi tên:……………………………………………………..Ngày sinh:...................... Nam Nữ
Nơi sinh:......................CMND số:......................Ngày cấp:..................Tại..............................
Địa chỉ thường trú:..................................................................................................................
Địa chỉ tạm trú (nếu có):.........................................................................................................
Điện thoại:.................................Email:...................................ĐT liên lạc khẩn:.....................
Sinh viên trường:........................................Khoa:...................................................................
Chuyên ngành: ……………………………………..
……………………………………………………………….
Nay tôi làm đơn này với mong muốn được Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương Tín
(Sacombank) tiếp nhận bố trí thực tập để hoàn tất chương trình học. Tôi xin cam kết thực
hiện các nội dung sau:
1. Chấp hành thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo, chủ trương thực tập của
Sacombank;
2. Tuân thủ tất cả các nội quy, quy định đối với sinh viên thực tập; bảo mật thông tin, an
toàn tài sản của Sacombank;
3. Bồi hoàn các tổn thất, hư hỏng tài sản do bản thân tôi gây ra với Sacombank (nếu có).
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những nội dung đã cam kết.
Kính mong Ban lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại Sacombank.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………………, ngày…..tháng…..năm …...
Sinh viên
(ký, ghi rõ họ tên)
( Dán ảnh
2x3 dùng để
làm thẻ SV)
(Dán ảnh 2x3
dùng để làm
thẻ SV)
(Dán ảnh
2x3)
ĐƠN XIN THỰC TẬP - Người đăng: Nguyên Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN XIN THỰC TẬP 9 10 882