Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin thực tập

Được đăng lên bởi Thu Lê
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 657 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn xin thực tập
REF No.:
Giới tính:
ảnh 3 x 4

Nam

Họ và tên:

Nữ

(chữ in)

Điện thoại:

Ngày tháng năm sinh:

Di động:

Số chứng minh nhân dân:

2014_HN_

Email:
Tài liệu đính kèm

o
o
o

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Bảng điểm
Giấy giới
thiệu của nhà
trường
Giấy Khám
SK

THÔNG TIN CHI TIẾT
Bộ phận mong muốn được thực tập (đánh dấu vào bộ phận lựa chọn)

o
o

o
o

Bộ phận kiểm toán báo cáo tài chính
Bộ phận kiểm toán doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài

Thời gian thực tập

Từ

Bộ phận kiểm toán dự án
Bộ phận kiểm toán xây dựng cơ bản

/

/

Đến

/

/

Đề tài dự định làm tốt nghiệp

Đào tạo
Đại học (đối với các ngành chưa có bằng tốt nghiệp có thể tính theo bảng điểm đến thời điểm hiện
tại)
Trường

Ngành

Toàn bộ thông tin cung cấp sẽ được bảo mật

Từ/đến

Kết quả
đạt loại

AASC-Form 21HC

Điểm TB
các môn

Các khóa học khác (đối với các ngành chưa có bằng tốt nghiệp có thể tính theo bảng điểm đến thời
điểm hiện tại)
Cơ sở đào tạo

Ngành

Từ/dến

Kết quả đạt loại

Ngoại ngữ (các kỹ năng đạt mức thành thạo/khá/trung bình)
Tiếng

Nghe

Nói

Đọc

Viết

Tin học
Phần mềm ứng dụng

Khả năng sử dụng

Word
Excel
Internet
Power point

Lý do bạn lựa chọn AASC là nơi thực tập

Kinh nghiệm công việc: đề nghị ghi vắn tắt các công việc mà bạn đã từng làm (kể cả việc làm
thêm) và những gì mà bạn đã học hỏi được từ các công việc đó
Công việc

Từ /đến ( tháng/năm)

Toàn bộ thông tin cung cấp sẽ được bảo mật

Kinh nghiệm thu được

AASC-Form 21HC

Kinh nghiệm làm việc theo nhóm: đề nghị ghi lại những nhóm làm việc mà bạn đã tham gia, vị trí
của bạn trong nhóm và những đóng góp của bạn cho nhóm
Nhóm

Vị trí

Từ /đến ( tháng/năm)

Những đóng góp cho nhóm

Các khả năng khác

Các thông tin khác
Bạn có mong muốn được làm việc tại AASC sau khi tốt nghiệp?
o Có

o

Không

Nếu Có, xin cho biết chi tiết hơn nguyện vọng của bạn

Bạn có mối quan hệ nào với nhân viên của AASC không?
o Có

o

Không

Nếu Có, xin cho biết chi tiết

Bạn có thể tham gia các hoạt động nào dưới đây trong thời gian thực tập tại AASC?
o Chỉ nghiên cứu tài liệu tại văn phòng AASC

o
o
o
o

Nghiên cứu tài liệu tại văn phòng AASC và đi thực tế một số khách hàng tại Hà Nội
Nghiên cứu tài liệu tại văn phòng AASC và đi thực tế một số khách hàng ở địa phương khác
trong khoảng 1 đến 2 tuần
Nghiên cứu tài liệu tại văn phòng AASC và đi thực tế một số khách hàng ở địa phương khác
trong khoảng 1 tháng  liên tục hoặc  không liên tục
Hình thức khác: (ghi đề xuất của bạn)

Tôi xin cam đoan các thô...
Đơn xin thực tập
REF No.: 2014_HN_
ảnh 3 x 4
Giới tính: Nam
Nữ
Họ và tên:
(chữ in)
Điện thoại: Ngày tháng năm sinh:
Di động: Số chứng minh nhân dân:
Email:
Tài liệu đính kèm
o Bảng điểm
o Giấy giới
thiệu của nhà
trường
o Giấy Khám
SK
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Địa chỉ liên lạc:
THÔNG TIN CHI TIẾT
Bộ phận mong muốn được thực tập (đánh dấu vào bộ phận lựa chọn)
o Bộ phận kiểm toán báo cáo tài chính
o Bộ phận kiểm toán doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài
o Bộ phận kiểm toán dự án
o Bộ phận kiểm toán xây dựng cơ bản
Thời gian thực tập Từ / / Đến / /
Đề tài dự định làm tốt nghiệp
Đào tạo
Đại học (đối với các ngành chưa có bằng tốt nghiệp có thể tính theo bảng điểm đến thời điểm hiện
tại)
Trường Ngành Từ/đến Kết quả
đạt loại
Điểm TB
các môn
Toàn bộ thông tin cung cấp sẽ được bảo mật AASC-Form 21HC
Đơn xin thực tập - Trang 2
Đơn xin thực tập - Người đăng: Thu Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đơn xin thực tập 9 10 513