Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN THỰC TẬP Kienlongbank

Được đăng lên bởi Thuy Tien Xanh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 4839 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Ảnh
2x3

ĐƠN XIN THỰC TẬP
Tôi tên: ………………………………………………………………………….Giới tính:..............................
..............................................................................................................................................................
Ngày sinh: ..………………………......................... Nơi sinh: .................................................................
Sinh viên khoa:....................................... …………Trường: ..................................................................
Hộ khẩu thường trú: .............................................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………….Số điện thoại liên lạc: ..............................

Nay tôi làm đơn này để xin thực tập với đề tài thực tập tại đơn vị sau đây thuộc Ngân hàng TMCP
Kiên Long (Kienlongbank):
(Kienlongbank)
Đề tài xin thực tập : ..............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
Đơn vị xin thực tập (chi nhánh/phòng nghiệp vụ): ................................................................................

Nếu được Kienlongbank tiếp nhận bố trí thực tập, tôi xin cam kết thực hiện các nội dung sau:
1. Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo, chủ trương thực tập do Kienlongbank
quy định;
2. Luôn tuân thủ nội quy, quy chế hoạt động, quy định đối với sinh viên thực tập, bảo mật thông tin,
an toàn tài sản của Kienlongbank;
3. Bồi hoàn các tổn thất, hư hao tài sản do bản thân tự gây ra với Kienlongbank (nếu có).

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những nội dung đã cam kết.
Kính mong Ban lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại Kienlongbank.
Kienlongbank
Ý KIẾN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

…………………….., ngày…….tháng……năm ……..
Kính đơn
(Ký và ghi họ tên)

...
ĐƠN XIN THỰC TẬP
Tôi tên: ………………………………………………………………………….Giới tính:..............................
..............................................................................................................................................................
Ngày sinh: ..………………………......................... Nơi sinh: .................................................................
Sinh viên khoa:....................................... …………Trường: ..................................................................
Hộ khẩu thường trú: .............................................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………….Số điện thoại liên lạc: ..............................
Nay tôi làm đơn này để xin thực tập với đtài thực tập tại đơn vị sau đây thuộc Ngân hàng TMCP
Kiên Long
(Kienlongbank)
(Kienlongbank):
Đề tài xin thực tập : ..............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
Đơn vị xin thực tập (chi nhánh/phòng nghiệp vụ): ................................................................................
Nếu được
Kienlongbank
Kienlongbank tiếp nhận bố trí thực tập, tôi xin cam kết thực hiện các nội dung sau:
1. Chấp hành thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo, chủ trương thực tập do
Kienlongbank
Kienlongbank
quy định;
2. Luôn tuân thủ nội quy, quy chế hoạt động, quy định đối với sinh viên thực tập, bảo mật thông tin,
an toàn tài sản của
Kienlongbank;
Kienlongbank;
3. Bồi hoàn các tổn thất, hư hao tài sản do bản thân tự gây ra với
Kienlongbank
Kienlongbank (nếu có).
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những nội dung đã cam kết.
Kính mong Ban lãnh đạo xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại
Kienlongbank
Kienlongbank.
…………………….., ngày…….tháng……năm ……..
Ý KIẾN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Kính đơn
(Ký và ghi họ tên)
Ảnh
2 x 3
ĐƠN XIN THỰC TẬP Kienlongbank - Người đăng: Thuy Tien Xanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN XIN THỰC TẬP Kienlongbank 9 10 591