Ktl-icon-tai-lieu

đơn xin thực tập sacombank

Được đăng lên bởi Thoa Dao
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 251 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ảnh 3x4
(mới nhất)

ĐƠN XIN THỰC TẬP
Kính gửi: ..................................................................................
Tôi tên: ................................................................................... Giới tính: ..................................
Ngày sinh: .............................................................................. Nơi sinh: ...................................
Sinh viên trường: ................................................................... Khoa: .......................................
Hộ khẩu thường trú: .................................................................................................................
Điện chỉ liên lạc ..................................................................... Điện thoại: ...............................
Nay tôi làm đơn này để xin thực tập với đề tài thực tập tại đơn vị sau đây thuộc Công ty
TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank Leasing):
Đề tài xin thực tập: ...................................................................................................................
Đơn vị xin thực tập: ..................................................................................................................
Nếu được Sacombank Leasing tiếp nhận bố trí thực tập, tôi xin cam kết thực hiện các nội
dung sau:
1. Chấp hành và thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo, chủ trương thực tập do
Sacombank Leasing quy định.
2. Luôn tuân thủ nội quy, quy chế hoạt động, quy định đối với sinh viên thực tập, bảo mật
thông tin, an toàn tài sản của Sacombank Leasing.
3. Bồi hoàn các tổn thất, hư hao tài sản do bản thân tự gây ra với Sacombank Leasing (nếu
có).
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những nội dung đã cam kết.
Kính mong Ban Lãnh đạo Công ty xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại Công ty.
................, ngày ...... tháng ...... năm .........
Người làm đơn
(Ký và ghi họ tên)

...
ĐƠN XIN THỰC TẬP
Kính gửi: ..................................................................................
Tôi tên: ................................................................................... Giới tính: ..................................
Ngày sinh: .............................................................................. Nơi sinh: ...................................
Sinh viên trường: ................................................................... Khoa: .......................................
Hộ khẩu thường trú: .................................................................................................................
Điện chỉ liên lạc ..................................................................... Điện thoại: ...............................
Nay tôi làm đơn này để xin thực tập với đề tài thực tập tại đơn vị sau đây thuộc Công ty
TNHH MTV Cho thuê Tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank Leasing):
Đề tài xin thực tập: ...................................................................................................................
Đơn vị xin thực tập: ..................................................................................................................
Nếu được Sacombank Leasing tiếp nhận bố trí thực tập, tôi xin cam kết thực hiện các nội
dung sau:
1. Chấp nh thực hiện nghiêm túc chương trình đào tạo, chủ trương thực tập do
Sacombank Leasing quy định.
2. Luôn tuân thủ nội quy, quy chế hoạt động, quy định đối với sinh viên thực tập, bảo mật
thông tin, an toàn tài sản của Sacombank Leasing.
3. Bồi hoàn các tổn thất, hao tài sản do bản thân tự gây ra với Sacombank Leasing (nếu
có).
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật những nội dung đã cam kết.
Kính mong Ban Lãnh đạo Công ty xem xét và tạo điều kiện cho tôi được thực tập tại Công ty.
................, ngày ...... tháng ...... năm .........
Người làm đơn
(Ký và ghi họ tên)
Ảnh 3x4
(mới nhất)
đơn xin thực tập sacombank - Người đăng: Thoa Dao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đơn xin thực tập sacombank 9 10 375