Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin thuê rừng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 147 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

ĐƠN XIN THUÊ RỪNG
(dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) .............................................................................
Uỷ ban nhân dân huyện (thành phố thuộc tỉnh)...........................
.........................................................................................................................................................................

1. Họ và tên người xin thuê rừng (Viết chữ in hoa) (1) .......................................................................................
.......................................................................................................................................................năm

sinh.....................................

Số CMND:...................................................................Ngày cấp..........................................Nơi cấp.......................................
Họ và tên vợ hoặc chồng (Viết chữ in hoa)..................................................năm sinh....................................
Số CMND:.............................................................Ngày cấp..........................................Nơi cấp.......................................
2. Địa chỉ liên hệ..............................................................................................................................................................................
3. Địa điểm khu rừng xin thuê(2).........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

4. Diện tích xin thuê rừng (ha)...............................................................................................................................................
5. Thời hạn thuê rừng (năm)....................................................................................................................................................
6. Để sử dụng vào mục đích (3)............................................................................................................................................
7. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các qu...
CỘNG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------
ĐƠN XIN THUÊ RỪNG
(dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) .............................................................................
Uỷ ban nhân dân huyện (thành phố thuộc tỉnh)...........................
.........................................................................................................................................................................
1. Họ và tên người xin thuê rừng (Viết chữ in hoa) (1) .......................................................................................
.......................................................................................................................................................năm sinh.....................................
Số CMND:...................................................................Ngày cấp..........................................Nơi cấp.......................................
Họ và tên vợ hoặc chồng (Viết chữ in hoa)..................................................năm sinh....................................
Số CMND:.............................................................Ngày cấp..........................................Nơi cấp.......................................
2. Địa chỉ liên hệ..............................................................................................................................................................................
3. Địa điểm khu rừng xin thuê(2).........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
4. Diện tích xin thuê rừng (ha)...............................................................................................................................................
5. Thời hạn thuê rừng (năm)....................................................................................................................................................
6. Để sử dụng vào mục đích (3)............................................................................................................................................
7. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về
bảo vệ và phát triển rừng; trả tiền thuê rừng đầy đủ và đúng hạn.
........ngày tháng năm .....
Trưởng thôn xác nhận Người xin giao rừng
(Ký và ghi rõ họ, tên) (Ký và ghi rõ họ, tên)
Xác nhận của UBND xã
1. Xác nhận về nhân thân hộ gia đình, cá nhân........................................................................................................
2. Về nhu cầu và khả năng sử dụng rừng của người xin giao rừng............................................................
3. Về sự phù hợp với quy hoạch...........................................................................................................................................
...... ngày tháng năm.....
TM. Uỷ ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên và đóng dấu)
........................................................................................................................................................................................................................
1. Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” ghi họ, tên, năm sinh, số CMND ngày, nơi cấp; trường hợp cả hai
vợ chồng cùng xin thuê rừng thì ghi họ, tên, số CMND và ngày, nơi cấp của cả vợ và chồng.
2. Địa điểm khu rừng xin giao ghi rõ tên tiểu khu, khoảnh, xã, huyện, tỉnh.
3. Thuê để sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, dịch vụ du lịch ....
Đơn xin thuê rừng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin thuê rừng 9 10 779