Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin thường trú

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kính gửi: ...................................................................................(1)
ĐƠN XIN THƯỜNG TRÚ
(Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam)

Ảnh
photo
In 3x4 cm
(2)

1.Họ tên (chữ in hoa):......................................................................................
Họ và tên khác (nếu có):................................................................................
2. Sinh ngày.........tháng..........năm..............3. Giới tính: Nam 
Nữ 
4. Nơi sinh:.....................................................................................................
5. Quốc tịch gốc: ............................Quốc tịch hiện nay:.......................................
6. Dân tộc: ..........................7: Tôn giáo: ..........................................................
8. Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu
số: ..............................................
Cơ quan cấp:..................................... .Có giá trị đến ngày...tháng...năm......
9. Địa chỉ thường trú, nghề nghiệp, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cảnh
Việt Nam:
Địa chỉ: .......................................................................................................
Nghề nghiệp: ...............................................................................................
Nơi làm việc: ...............................................................................................
10. Mức thu nhập hiện nay (tính theo đồng Việt Nam/tháng):.................................
11. Trình độ:....................................................................................................
Học vấn (bằng cấp, học vị):..........................................................................
Tay nghề chuyên môn (ngành, bậc): .............................................................
12. Nhập cảnh Việt Nam ngày: .................. được tạm trú đến
ngày:.......................
13. Mục đích nhập cảnh:....................................................................................
14. Địa chỉ tạm trú, nghề nghiệp, nơi làm việc tại Việt Nam:...................................
Địa chỉ:......................................................................................................
Nghề nghiệp:..............................................................................................
Nơi làm việc: .............................................................................................
15. Xin thường trú tại địa chỉ: ..........
Kính g i: ...................................................................................(1)
N XIN TH NG TRÚĐƠ ƯỜ
(Dùng cho ng i n c ngoài ang t m trú t i Vi t Nam)ườ ướ đ
nh
photo
In 3x4 cm
(2)
1.H tên (ch in hoa):......................................................................................
H và tên khác (n u có):................................................................................ ế
2. Sinh ngày.........tháng..........n m..............3. Gi i tính:ă Nam $ N $
4. N i sinh:.....................................................................................................ơ
5. Qu c t ch g c: ............................Qu c t ch hi n nay:.......................................
6. Dân t c: ..........................7: Tôn giáo: ..........................................................
8. H chi u ho c gi y t có giá tr thay h chi u ế ế
s : ..............................................
C quan c p:..................................... .Có giá tr n ngày...tháng...n m......ơ đế ă
9. a ch th ng trú, ngh nghi p, n i làm vi c n c ngoài tr c khi nh p c nh Đị ườ ơ ướ ướ
Vi t Nam:
a ch : .......................................................................................................Đị
Ngh nghi p: ...............................................................................................
N i làm vi c: ...............................................................................................ơ
10. M c thu nh p hi n nay (tính theo ng Vi t Nam/tháng):................................. đồ
11. Trình :....................................................................................................độ
H c v n (b ng c p, h c v ):..........................................................................
Tay ngh chuyên môn (ngành, b c): .............................................................
12. Nh p c nh Vi t Nam ngày: .................. c t m trú n đượ đế
ngày:.......................
13. M c ích nh p c nh:.................................................................................... đ
14. a ch t m trú, ngh nghi p, n i làm vi c t i Vi t Nam:...................................Đị ơ
a ch :......................................................................................................Đị
Ngh nghi p:..............................................................................................
N i làm vi c: .............................................................................................ơ
15. Xin th ng trú t i a ch : ............................................................................ườ ạ đ
Lý do, m c ích: ....................................................................................... đ
16. Kh n ng m b o cu c s ng n u c phép th ng trú t i Vi t Nam: (3) ă đả ế đượ ườ
a – V nhà : Ng i b o lãnh cung c p ho c cho cùng nhàườ
Ng i th ng trú t mua, thuêườ ư
b – V ngu n s ng th ng xuyên: ườ
Ng i b o lãnh cung c p tài chính ho c nuôi d ngườ ưỡ
Ng i th ng trú t túcườ ư
Tôi xin cam oan nh ng n i dung khai trên ây là úng s th t. đ đ đ
.........ngày.............tháng............n m..........ă
Ng i làm n ký, ghi rõ h tên.ườ đơ
Ghi chú:
(1) Tr ng h pườ ng i xin th ng trú là v , ch ng, con, cha, m c a công ườ ư
dân Vi t Nam th ng trú t i Vi t Nam thì g i n và h s xin th ng trú ườ đơ ơ ườ
Đơn xin thường trú - Trang 2
Đơn xin thường trú - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn xin thường trú 9 10 32