Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1404 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MẪU SỐ 09
(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:........
....., ngày... tháng... năm...

ĐƠN XIN TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (TRẢ LẠI
MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN)

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường
(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)
(Tên tổ chức, cá nhân)...............................................................................
Trụ sở tại:................................................................................................
Điện thoại:....................................., Fax...................................................
Xin được trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản số...... ngày.... tháng.....
năm...... tại mỏ (tên mỏ) ........ thuộc xã ......... huyện ..... tỉnh ..... kể từ ngày....
tháng..... năm..... (một phần diện tích khai thác khoáng sản theo Giấy phép
số....... ngày..... tháng..... năm......)
Đối với trường hợp trả lại một phần diện tích khai thác cần bổ sung các
thông tin sau:
- Khu vực xin trả lại có diện tích.............. (ha, km2).
- Diện tích khu vực khai thác được tiếp tục hoạt động là...... (ha, km 2).
Khu vực xin trả lại và khu vực tiếp tục khai thác phải có toạ độ các điểm khép
góc thể hiện trên bản đồ kèm theo.
Lý do xin trả lại .......................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
(Tổ chức, cá nhân làm đơn)
Ký tên, đóng dấu
Tài liệu gửi kèm theo:
-

...
MẪU SỐ 09
(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:........
....., ngày... tháng... năm...
ĐƠN XIN TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (TRẢ LẠI
MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN)
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường
(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)
(Tên tổ chức, cá nhân)...............................................................................
Trụ sở tại:................................................................................................
Điện thoại:....................................., Fax...................................................
Xin được trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản số...... ngày.... tháng.....
năm...... tại mỏ (tên mỏ) ........ thuộc xã ......... huyện ..... tỉnh ..... kể từ ngày....
tháng..... năm..... (một phần diện tích khai thác khoáng sản theo Giấy phép
số....... ngày..... tháng..... năm......)
Đối với trường hợp trả lại một phần diện tích khai thác cần bổ sung các
thông tin sau:
- Khu vực xin trả lại có diện tích.............. (ha, km
2
).
- Diện tích khu vực khai thác được tiếp tục hoạt động là...... (ha, km
2
).
Khu vực xin trả lại khu vực tiếp tục khai thác phải toạ độ các điểm khép
góc thể hiện trên bản đồ kèm theo.
Lý do xin trả lại .......................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
(Tổ chức, cá nhân làm đơn)
Ký tên, đóng dấu
Tài liệu gửi kèm theo:
-
-
-
-
ĐƠN XIN TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN XIN TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN) 9 10 670