Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin trình báo

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
----------------

ĐƠN XIN TRÌNH BÁO
Kính gửi: CÔNG AN QUẬN ……………………………………….
Tôi tên là:.................................................................................................................................................
CMND số:...............................................................................................................................................
ĐKHKTT:................................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:.........................................................................................................................................
Tôi làm đơn này xin trình báo với quý cơ quan việc như sau:
Thứ nhất:
Vào ngày..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Tiếp theo,.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Khoảng một tháng sau ngày ký hợp đồng (…/…/20…) sau nhiều lần yêu cầu ...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh Phúc
----------------
ĐƠN XIN TRÌNH BÁO
Kính gửi: CÔNG AN QUẬN ……………………………………….
Tôi tên là:.................................................................................................................................................
CMND số:...............................................................................................................................................
ĐKHKTT:................................................................................................................................................
Chỗ hiện tại:.........................................................................................................................................
Tôi làm đơn này xin trình báo với quý quan việc như sau:
Thứ nhất:
Vào ngày..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Tiếp theo,.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Khoảng một tháng sau ngày hợp đồng (…/…/20…) sau nhiều lần yêu cầu ch ….. vẫn cố tình
không thực hiện. Do đó tôi đã yêu cầu thanh hợp đồng trả lại tiền cọc nhưng …….......….. khất
lần cố tình không thực hiện.
Thứ hai:
Ngày …/…./…..
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Thấy nhiều dấu hiệu bất thường nên..................................................................................................
Đơn xin trình báo - Trang 2
Đơn xin trình báo - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn xin trình báo 9 10 408