Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin trợ cấp khó khăn

Được đăng lên bởi Ky Pham
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
_______________________
ĐƠN XIN TRỢ CẤP KHÓ KHĂN
Kính gửi :
- Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Giáo dục;
- BCH công đoàn cơ quan phòng GD
- Tôi tên là : Phạm Thị Sương
- Đơn vị : Phòng GD&ĐT
Tôi làm giấy này kính gởi Ban giám hiệu - Ban Thường vụ Công đoàn xin
được trợ cấp khó khăn đột xuất cho tôi với số tiền xin trợ cấp: 700.000 (Bảy trăm
ngàn đồng y).
Lý do : bản thân có con nhỏ, lương thấp, thường xuyên đâu ốm
Rất mong Ban Thường vụ Công đoàn ngành quan tâm, giúp đỡ. Tôi xin
chân thành biết ơn.
Xác nhận
Của Công đoàn cơ quan

Bắc Trà My, ngày……. tháng …….Năm 2014
Người làm đơn

Phạm Thị Sương
Xét duyệt
Của Ban Thường vụ Công đoàn ngành

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
_______________________
ĐƠN XIN TRỢ CẤP KHÓ KHĂN
Kính gửi :
- Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Giáo dục;
- BCH công đoàn cơ quan phòng GD
- Tôi tên là : Phạm Thị Sương
- Đơn vị : Phòng GD&ĐT
Tôi làm giấy này kính gởi Ban giám hiệu - Ban Thường vụ Công đoàn xin
được trợ cấp khó khăn đột xuất cho tôi với số tiền xin trợ cấp: 700.000 (Bảy trăm
ngàn đồng y).
Lý do : bản thân có con nhỏ, lương thấp, thường xuyên đâu ốm
Rất mong Ban Thường vụ Công đoàn ngành quan tâm, giúp đỡ. Tôi xin
chân thành biết ơn.
Xác nhận Bắc Trà My, ngày……. tháng …….Năm 2014
Của Công đoàn cơ quan Người làm đơn
Phạm Thị Sương
Xét duyệt
Của Ban Thường vụ Công đoàn ngành
Đơn xin trợ cấp khó khăn - Người đăng: Ky Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin trợ cấp khó khăn 9 10 589