Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN TUYỂN DỤNG VÀO NGẠCH THƯ VIỆN

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________

ĐƠN XIN TUYỂN DỤNG VÀO NGẠCH THƯ VIỆN
Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng viên chức ngạch Thư viện
năm ……. , tỉnh ……
Tôi tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nam (nữ): . . . . . . . . . . . . . . . .

Sinh ngày: . . . . . /. . . . . . /. . . . . . . . . . . .
Nơi sinh: (xã, phường) . . . . . . . . . . . . . . . . . . huyện (thị) . . . . . . . . . . . . . . . tỉnh . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quê quán: (xã, phương) . . . . . . . . . . . . . . . . . huyện (thị) . . . . . . . . . . . . . . . tỉnh . . . . . . . . . . . . . . . .
Hộ

khẩu

thường

trú:

........................................................................................................
........................................................... ...

Chỗ ở hiện nay: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Địa chỉ báo tin: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

......................................................

Số điện thoại liên lạc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., di động: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dân tộc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trình độ chuyên môn được đào tạo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nơi

đào

tạo

(ghi

rõ

tên

trường

đào

tạo):

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................................

Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào, ví dụ: bản thân là dân tộc thiểu số,
con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sau khi nghiên cứu điều kiện để được tuyển dụng vào ngạch Thư viện tôi thấy bản thân có đủ
điều kiện, tiêu chuẩn để được tuyển dụng.
Tôi làm đơn này và mong được Hội đồng tuyển dụng xem xét. Nếu được tuyển dụng, tôi xin
chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.
Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ tuyển dụng gồm có:
1. Bản khai sơ yếu lý lịch (có dán ảnh và xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi có hộ
khẩu thường trú);
2. Bản sao giấy k...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________
ĐƠN XIN TUYỂN DỤNG VÀO NGẠCH THƯ VIỆN
Kính gửi: Hội đồng tuyển dụng viên chức ngạch Thư viện
năm ……. , tỉnh ……
Tôi tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nam (nữ): . . . . . . . . . . . . . . . .
Sinh ngày: . . . . . /. . . . . . /. . . . . . . . . . . .
Nơi sinh: (xã, phường) . . . . . . . . . . . . . . . . . . huyện (thị) . . . . . . . . . . . . . . . tỉnh . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quê quán: (xã, phương) . . . . . . . . . . . . . . . . . huyện (thị) . . . . . . . . . . . . . . . tỉnh . . . . . . . . . . . . . . . .
Hộ khẩu thường trú:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chỗ ở hiện nay: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Địa chỉ báo tin: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số điện thoại liên lạc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., di động: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dân tộc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trình độ chuyên môn được đào tạo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nơi đào tạo (ghi tên trường đào tạo):
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào, dụ: bản thân dân tộc thiểu số,
con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sau khi nghiên cứu điều kiện để được tuyển dụng vào ngạch Thư viện tôi thấy bản thân đủ
điều kiện, tiêu chuẩn để được tuyển dụng.
Tôi làm đơn này mong được Hội đồng tuyển dụng xem xét. Nếu được tuyển dụng, tôi xin
chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước.
Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ tuyển dụng gồm có:
1. Bản khai yếu lịch (có dán ảnh xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi hộ
khẩu thường trú);
2. Bản sao giấy khai sinh (không công chứng);
3. Bản sao có công chứng văn bằng tốt nghiệp Thư viện.
4. Bản sao có công chứng bảng điểm kết quả học tập;
5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp. Giấy chứng
nhận sức khỏe có giá trị trong 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ tuyển dụng.
ĐƠN XIN TUYỂN DỤNG VÀO NGẠCH THƯ VIỆN - Trang 2
ĐƠN XIN TUYỂN DỤNG VÀO NGẠCH THƯ VIỆN - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐƠN XIN TUYỂN DỤNG VÀO NGẠCH THƯ VIỆN 9 10 994