Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin vào Đảng

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 419 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi uỷ:..............................................................................................................
Đảng uỷ:........................................................................................................
Tôi là:............................................... sinh ngày........tháng.........năm............................................
Nơi sinh:........................................................................................................................................
Quê quán:.......................................................................................................................................
Dân tộc:................................................... Tôn giáo........................................................................
Trình độ học vấn:...........................................................................................................................
Nơi ở hiện nay:..............................................................................................................................
Nghề nghiệp...................................................................................................................................
Đơn vị công tác:.............................................................................................................................
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:....................................................................................................
Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày........tháng.......năm.......................................
tại .................................................................................................................................................
Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày..........tháng............năm........tại chi bộ............................
.......................................................................................................................................................
Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và
của Đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:
- Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của Giai cấp Công nhân Việt Nam, đại biểu trung
thành lợi ích của Giai cấp Công nhân, nhân dân lao động và của cả Dân tộc Việt Nam.
- Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng,
văn minh, thực hiện thành công...
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
Kính gửi: Chi uỷ:..............................................................................................................
Đảng uỷ:........................................................................................................
Tôi là:............................................... sinh ngày........tháng.........năm............................................
Nơi sinh:........................................................................................................................................
Quê quán:.......................................................................................................................................
Dân tộc:................................................... Tôn giáo........................................................................
Trình độ học vấn:...........................................................................................................................
Nơi hiện nay:..............................................................................................................................
Nghề nghiệp...................................................................................................................................
Đơn vị công tác:.............................................................................................................................
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:....................................................................................................
Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ C Minh ngày........tháng.......năm.......................................
tại .................................................................................................................................................
Được chi bộ xét cảm tình Đảng ngày..........tháng............năm........tại chi bộ............................
.......................................................................................................................................................
Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được s giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ
của Đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:
- Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong của Giai cấp Công nhân Việt Nam, đại biểu trung
thành lợi ích của Giai cấp Công nhân, nhân dân lao động và của cả Dân tộc Việt Nam.
- Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng,
văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
- Nền tảng tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng Chủ nghĩa Mác - Lênin
tưởng Hồ Chí Minh.
- Đảng t chức chặt chẽ, thống nhất ý chí hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc
tổ chức cơ bản của Đảng.
- Vai trò, trách nhiệm của Đảng cầm quyền trong hệ thống chính trị trong mối quan hệ mật
thiết với nhân dân.
- Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp
công nhân, góp phần tích cực vào s nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến bộ hội của
nhân dân toàn thế giới.
- Đảng cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị, tưởng tổ chức, thường
xuyên t đổi mới, tự chỉnh đốn, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, sức
chiến đấu và năng lực lãnh đạo cách mạng của Đảng.
Đơn xin vào Đảng - Trang 2
Đơn xin vào Đảng - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn xin vào Đảng 9 10 474