Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin vào Đảng

Được đăng lên bởi Nguyễn Thị Thùy
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 1-KNĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
Kính gửi: Chi ủy Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh
Huyện ủy huyện Bình Chánh
Tôi là: Nguyễn Thị Thùy, sinh ngày 03 tháng 12 năm 1988
Nơi sinh: Xà Cầu – Quảng Phú Cầu - Ứng Hòa – Hà Tây
Quê quán: Xà Cầu – Quảng Phú Cầu - Ứng Hòa – Hà Nội
Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không
Trình độ học vấn: 12/12
Nơi cư trú: 28/8/26 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú,
thành phố Hồ Chí Minh
Nghề nghiệp: Thư ký nghiệp vụ
Đơn vị công tác: Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Thư ký
Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 3 năm 2006
tại: Trường THPT Nguyễn Du – Thanh Oai – Hà Nội
Được xét là cảm tình Đảng ngày 17 tháng 10 năm 2013 tại chi bộ Tòa án nhân
dân huyện Bình Chánh
Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi
dưỡng của chi bộ, của tổ chức Đoàn, Công đoàn tôi đã nhận thức được:
Đảng Cộng sản Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập là đội tiên
phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao
động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công
nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước
Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh,
không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối
cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ
Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền
thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy
luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh
chính trị, đường lối Cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân
dân. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung
dân chủ làm nguyên tắc cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách,
thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc
tự phê bình và phê bình. Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp
luật. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền
làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây
dựng Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng vững mạnh về chính trị,

Mẫu 1-KNĐ

tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới chỉnh đốn để nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng
Nay tôi tự nguyện viết đơn này kính gửi chi bộ Tòa án nhân dân huyện Bình
Chán...
Mẫu 1-KNĐ
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
Kính gửi: Chi ủy Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh
Huyện ủy huyện Bình Chánh
Tôi là: Nguyễn Thị Thùy, sinh ngày 03 tháng 12 năm 1988
Nơi sinh: Xà Cầu – Quảng Phú Cầu - Ứng Hòa – Hà Tây
Quê quán: Xà Cầu – Quảng Phú Cầu - Ứng Hòa – Hà Nội
Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không
Trình độ học vấn: 12/12
Nơi trú: 28/8/26 Lương Thế Vinh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú,
thành phố Hồ Chí Minh
Nghề nghiệp: Thư ký nghiệp vụ
Đơn vị công tác: Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Thư ký
Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 3 năm 2006
tại: Trường THPT Nguyễn Du – Thanh Oai – Hà Nội
Được xét cảm tình Đảng ngày 17 tháng 10 năm 2013 tại chi bộ Tòa án nhân
dân huyện Bình Chánh
Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi
dưỡng của chi bộ, của tổ chức Đoàn, Công đoàn tôi đã nhận thức được:
Đảng Cộng sản Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đội tiên
phong của giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong của nhân dân lao
động của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công
nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc. Mục đích của Đảng xây dựng nước
Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, hội công bằng dân chủ văn minh,
không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa hội cuối
cùng chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tưởng Hồ
Chí Minh làm nền tảng ởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền
thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy
luật khách quan, xu thế thời đại thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh
chính trị, đường lối Cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân
dân. Đảng một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí hành động, lấy tập trung
dân chủ làm nguyên tắc bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, nhân phụ trách,
thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc
tự phê nh phê nh. Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp pháp
luật. Đảng Cộng sản Việt Nam đảng cầm quyền, tôn trọng phát huy quyền
làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào nhân dân đểy
dựng Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam đượcy dựng vững mạnh về chính trị,
Đơn xin vào Đảng - Trang 2
Đơn xin vào Đảng - Người đăng: Nguyễn Thị Thùy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn xin vào Đảng 9 10 498