Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Được đăng lên bởi Silver Blood
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2428 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Đơn xin vào Đảng (Mẫu 1-KNĐ)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
Kính gửi:

Chi bộ: Trường THCS Long Xuyên
Đảng ủy: Xã Long Xuyên

Tôi tên là: ………………………………, sinh ngày …… tháng ….. năm ……….
Nơi sinh: ……………………………………………………………………………
Quê quán: …………………………………………………………………………..
Dân tộc: ………………………………Tôn giáo: ..……………………………….
Trình độ học vấn: …………………………………………………………………..
Nơi cư trú: ……………………………………………………………………….
Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………….
Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………
Chức
vụ
chính
quyền,
……………………………………………………

đoàn

thể:

Vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày ….. tháng …… năm ……..
tại . ………………………………………………………………………
Được xét là cảm tình Đảng ngày …. tháng …. năm …. tại chi bộ
………………………………………………………………………………………
Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi
dưỡng của chi bộ, tổ chức Đoàn, Công đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:
Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung
thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Mục
đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội
công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ
nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền
tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của
dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, đề ra cương lĩnh chính trị, đường
lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng là một tổ
chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên
tắc tổ chức cơ bản, yêu thương đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết. Đảng
cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn
trọng và phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào dân để
xây dựng Đảng, đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng.
Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng

của giai cấp công nhân, góp phần tích cực vào sự nghiệp hoà bình, độc lập dân
tộc, dân chủ và tiến bộ của nhân dân thế giới. Đảng cộng sản Việt Nam được xây
dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn,
không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đảng viên và năng lực lãnh dạo
cách mạng của Đảng.
Nay tôi tự nguyện viết đơn này kính gửi chi uỷ Trường THCS Long Xuyên,
Đảng uXuyeenLong Xuyên xét cho tôi được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt
Nam. Khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, tôi xin ...
Đơn xin vào Đảng (Mẫu 1-KNĐ)
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
Kính gửi: Chi bộ: Trường THCS Long Xuyên
Đảng ủy: Xã Long Xuyên
Tôi tên là: ………………………………, sinh ngày …… tháng ….. năm ……….
Nơi sinh: ……………………………………………………………………………
Quê quán: …………………………………………………………………………..
Dân tộc: ………………………………Tôn giáo: ..……………………………….
Trình độ học vấn: …………………………………………………………………..
Nơi cư trú: ……………………………………………………………………….
Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………….
Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:
……………………………………………………
Vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày ….. tháng …… năm ……..
tại . ………………………………………………………………………
Được xét là cảm tình Đảng ngày …. tháng …. năm …. tại chi bộ
………………………………………………………………………………………
Qua nghiên cứu Điều l Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi
dưỡng của chi bộ, tổ chức Đoàn, Công đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:
Đảng đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung
thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động của cả dân tộc. Mục
đích của Đảng xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, hội
công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa hội cuối cùng chủ
nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền
tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của
dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, đề ra cương lĩnh chính trị, đường
lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng một tổ
chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên
tắc tổ chức bản, yêu thương đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đoàn kết. Đảng
cộng sản Việt Nam Đảng cầm quyền, Đảng gắn mật thiết với nhân dân, tôn
trọng phát huy quyền làm chủ, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào dân để
xây dựng Đảng, đoàn kết lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng.
Đảng kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong ng
ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG - Trang 2
ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG - Người đăng: Silver Blood
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG 9 10 598