Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin vào đảng

Được đăng lên bởi Nguyễn Duy Tùng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1362 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đơn xin vào Đảng (Mẫu 1-KNĐ)
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
Kính gửi:

Chi bộ………………………………………………….............
Đảng ủy ……………………………………………………….

Tôi tên là: ………………………………, sinh ngày …… tháng ….. năm ……….
Nơi sinh: ……………………………………………………………………………
Quê quán: …………………………………………………………………………..
Dân tộc: ………………………………Tôn giáo: ..……………………………….
Trình độ học vấn: …………………………………………………………………..
Nơi cư trú: ……………………………………………………………………….
Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………….
Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………
Chức
vụ
chính
quyền,
……………………………………………………

đoàn

thể:

Vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày ….. tháng …… năm ……..
tại . ………………………………………………………………………………….
Được xét là cảm tình Đảng ngày …. tháng …. năm …. tại chi bộ
………………………………………………………………………………………
Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi
dưỡng của chi bộ, tổ chức Đoàn, Công đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng,
phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng
Cộng sản việt Nam.
TP.Hồ Chí Minh, ngày …. tháng … năm ……
NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký, ghi rõ họ và tên)

...
Đơn xin vào Đảng (Mẫu 1-KNĐ)
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG
Kính gửi: Chi bộ………………………………………………….............
Đảng ủy ……………………………………………………….
Tôi tên là: ………………………………, sinh ngày …… tháng ….. năm ……….
Nơi sinh: ……………………………………………………………………………
Quê quán: …………………………………………………………………………..
Dân tộc: ………………………………Tôn giáo: ..……………………………….
Trình độ học vấn: …………………………………………………………………..
Nơi cư trú: ……………………………………………………………………….
Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………….
Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:
……………………………………………………
Vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày ….. tháng …… năm ……..
tại . ………………………………………………………………………………….
Được xét là cảm tình Đảng ngày …. tháng …. năm …. tại chi bộ
………………………………………………………………………………………
Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi
dưỡng của chi bộ, tổ chức Đoàn, Công đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Tôi nguyện trung thành với tưởng mục tiêu cách mạng của Đảng,
phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng đảng viên của Đảng
Cộng sản việt Nam.
TP.Hồ Chí Minh, ngày …. tháng … năm ……
NGƯỜI LÀM ĐƠN
Đơn xin vào đảng - Trang 2
Đơn xin vào đảng - Người đăng: Nguyễn Duy Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn xin vào đảng 9 10 141