Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin việc mẫu

Được đăng lên bởi shinsangri
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 313 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc
………………………
ĐƠN XIN VIỆC
Kính gởi: Ban lãnh đạo công ty XX
Tôi được biết quí công ty đang có nhu cầu tuy ển d ụng nhân viên ở v ị trí
thông phiên dịch tiếng Nhật kiêm trợ lý Tổng Giám Đốc qua quảng cáo trên
báo ABC đăng ngày xx/x/2006. Đây chính là công việc rất phù h ợp v ới kh ả
năng và kinh nghiệm được đúc kết trong quá trình h ọc tập và làm vi ệc t ừ
trước đến nay của tôi.
Thông qua mẫu quảng cáo, tôi được biết vị trí quí công ty đang tuy ển d ụng
đòi hỏi kĩ năng nghe nói đọc viết tiếng Nhật, tiếng Anh tốt, sử d ụng vi tính
văn phòng thành thạo, cũng như khả năng tự tin trong giao tiếp. Tôi đã t ốt
nghiệp trường Đại học XX, khoa tiếng Nhật, trong đó các môn tiếng Nh ật,
tiếng Anh và vi tính văn phòng đã được chú trọng và đầu tư hàng đầu. Ngoài
ra, về tiếng Nhật, tôi còn có điều kiện phát triển toàn diện mọi kĩ n ăng trong
thời gian du học ở trường Đại học XX, Nhật Bản, và trong th ời gian làm các
công việc bán thời gian có sử dụng tiếng Nhật.
Tôi cũng hiểu ngoài những yêu cầu trên, vị trí quí công ty đang tuy ển d ụng
còn đòi hỏi người có tinh thần đoàn kết, hòa đồng với tập thể, c ũng nh ư có
khả năng làm việc trong môi trường có áp lực cao. Đây chính là nh ững k ĩ
năng mà tôi đúc kết được qua quá trình học tập, làm việc từ tr ước đến nay ở
Việt Nam cũng như ở Nhật Bản.
Vì những kĩ năng, kinh nghiệm nêu trên, tôi tin rằng tôi có th ể đáp ứng được
yêu cầu của quí công ty. Tôi cũng xin cam đoan ch ấp hành nghiêm ch ỉnh m ọi
qui định của quí công ty và hoàn thành tốt công việc được phân công.
Mọi liên hệ về lịch phỏng vấn hay thông tin về h ồ sơ xin việc này, xin vui
lòng liên lạc số điện thoại 0988xxxxxx.
Xin chân thành cám ơn và trân trọng kính chào.
TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2006
Người làm đơn
(Kí tên)

VÕ NHƯ X

 1

...
C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM Ĩ
c L p- T Do- H nh Phúc Độ
………………………
ĐƠN XIN VIỆC
Kính gởi: Ban lãnh đạo công ty XX
Tôi c bi t quí công ty ang nhu c u tuy n d ng nhân viên v tríđượ ế đ
thông phiên d ch ti ng Nh t kiêm tr lý T ng Giám c qua qu ng cáo trên ế Đố
báo ABC ng ngày xx/x/2006. ây chính công vi c r t phù h p v i khđă Đ
n ng và kinh nghi m c úc k t trong quá trình h c t p làm vi c tă đượ đ ế
tr c n nay c a tôi. ướ đế
Thông qua m u qu ng o, tôi c bi t v trí quí công ty ang tuy n d ng đư ế đ
òi h i k n ng nghe nói c vi t ti ng Nh t, ti ng Anh t t, s d ng vi tínhđ ĩ ă đọ ế ế ế
v n phòng thành th o, c ng nh kh n ng t tin trong giao ti p. Tôi ã t tă ũ ư ă ế đ
nghi p tr ng i h c XX, khoa ti ng Nh t, trong ó các môn ti ng Nh t, ư Đ ế đ ế
ti ng Anh vi tính v n phòng ã c chú tr ng và u t ng u. Ngoàiế ă đ đượ đ ư đầ
ra, v ti ng Nh t, tôi còn i u ki n phát tri n toàn di n m i k n ng trong ế đ ĩ ă
th i gian du h c tr ng i h c XX, Nh t B n, trong th i gian làm các ườ Đạ
công vi c bán th i gian có s d ng ti ng Nh t. ế
Tôi c ng hi u ngoài nh ng yêu c u trên, v trí quí công ty ang tuy n d ngũ đ
còn òi h i ng i tinh th n oàn k t, hòa ng v i t p th , c ng nh đ ư đ ế đồ ũ ư
kh n ng làm vi c trong môi tr ng áp l c cao. ây chính nh ng k ă ư Đ ĩ
n ng mà tôi úc k t c qua quá trình h c t p, làm vi c t tr c n nay ă đ ế đượ ướ đế
Vi t Nam c ng nh Nh t B n. ũ ư
nh ng k n ng, kinh nghi m nêu trên, tôi tin r ng tôi th áp ng c ĩ ă đ đượ
yêu c u c a quí công ty. Tôi c ng xin cam oan ch p hành nghiêm ch nh m i ũ đ
qui nh c a quí công ty và hoàn thành t t công vi c c phân công. đị đượ
M i liên h v l ch ph ng v n hay thông tin v h s xin vi c này, xin vui ơ
lòng liên l c s i n tho i 0988xxxxxx. đ
Xin chân thành cám ơn và trân trọng kính chào.
TP. H Chí Minh, ngày tháng n m 2006 ă
Ng i làm n ườ đơ
(Kí tên)
VÕ NHƯ X
wWw.VietLion.Com 1
Đơn xin việc mẫu - Người đăng: shinsangri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin việc mẫu 9 10 532