Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin việc vào BIGC

Được đăng lên bởi Dao Thu Huong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1331 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BIG C SUPERCENTER
Employment Application

PERSONAL INFORMATION
Full Name:

     

Birth Place:

     

Marital situation:

Address:
Birth Date:

Please choose one

     

     

Children (<18 years):

Email:

Please choose one

     

Telephone:

     

EDUCATION
From:

     

Cursus:

     

From:

     

Cursus:

     

From:

     

Cursus:

     

To:

To:

To:

     

     

     

School:

     

Result:

     

School:

     

Result:

     

School:

     

Result:

     

SKILLS
Language Skill 1:

     

Level:

Please choose one

Language Skill 2:

     

Level:

Please choose one

Language Skill 3:

     

Level:

Please choose one

Computer Skill 1:

     

Level:

Please choose one

Computer Skill 2:

     

Level:

Please choose one

Computer Skill 3:

     

Level:

Please choose one

EXPERIENCE
From:

     

Reason for leaving:
From:

     

Reason for leaving:
From:

     

Reason for leaving:

To:

     

Company:

     

     
To:

     

Company:

     

Company:

     

OTHER
Expected Salary:

     

Available from:

     

Dong/month

     

Reference:

     

Reference:

     

     

     
To:

Reference:

     

Position:

     

Position:

     

Position:

     

...
BIG C SUPERCENTER
Employment Application
PERSONAL INFORMATION
Full Name:       Address:      
Birth Place:       Birth Date:       Email:      
Marital situation: Please choose one Children (<18 years): Please choose one Telephone:      
EDUCATION
From:       To:       School:      
Cursus:       Result:      
From:       To:       School:      
Cursus:       Result:      
From:       To:       School:      
Cursus:       Result:      
SKILLS
Language Skill 1:       Level: Please choose one
Language Skill 2:       Level: Please choose one
Language Skill 3:       Level: Please choose one
Computer Skill 1:       Level: Please choose one
Computer Skill 2:       Level: Please choose one
Computer Skill 3:       Level: Please choose one
EXPERIENCE
From:
     
To:
     
Company:
     
Position:
     
Reason for leaving:
     
Reference:
     
From:
     
To:
     
Company:
     
Position:
     
Reason for leaving:
     
Reference:
     
From:
     
To:
     
Company:
     
Position:
     
Reason for leaving:
     
Reference:
     
OTHER
Expected Salary:
     
Dong/month
Available from:
     
Đơn xin việc vào BIGC - Người đăng: Dao Thu Huong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin việc vào BIGC 9 10 722