Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 224 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN
Kính gửi: …………………………………..
Tên tôi là:.....................................................Nam (Nữ)
................................................................................
Năm sinh...................................là sinh viên có mã số
.............................................................
Lớp ..............................Khoa
................................................
Khóa.............................Trường
................................................
Thời gian khóa học: từ ........tháng.......năm.....đến….tháng ….năm….
Họ và tên cha ( hoặc mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật):
.................................................................................................................................
Địa chỉ: Thôn (Ấp) ..................... Xã (Phường, Thị trấn)
...............................................................
Huyện (Quận).....................................Tỉnh (Thành phố)
......................................................................
Tôi viết đơn này, xin nhà trường xác nhận cho tôi là sinh viên đang học
tại trường để gia đình tôi hoàn thành thủ tục vay vốn của Ngân hàng.
…, ngày......tháng......năm.......
Người làm đơn
(ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Trường …………………………. xác nhận anh (chị) ...........................................
hiện nay đang là sinh viên lớp......................khoa...................................................

Khóa.............của nhà trường.

...
CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN XÁC NHẬN
Kính gửi: …………………………………..
Tên tôi là:.....................................................Nam (Nữ)
................................................................................
Năm sinh...................................là sinh viên có mã số
.............................................................
Lớp ..............................Khoa
................................................
Khóa.............................Trường
................................................
Thời gian khóa học: từ ........tháng.......năm.....đến….tháng ….năm….
Họ và tên cha ( hoặc mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật):
.................................................................................................................................
Địa chỉ: Thôn (Ấp) ..................... Xã (Phường, Thị trấn)
...............................................................
Huyện (Quận).....................................Tỉnh (Thành phố)
......................................................................
Tôi viết đơn này, xin nhà tờng xác nhận cho tôi sinh viên đang học
tại trường để gia đình tôi hoàn thành thủ tục vay vốn của Ngân hàng.
…, ngày......tháng......năm.......
Người làm đơn
(ký, ghi rõ họ tên)
XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Trường …………………………. xác nhận anh (chị) ...........................................
hiện nay đang là sinh viên lớp......................khoa...................................................
ĐƠN XIN XÁC NHẬN - Trang 2
ĐƠN XIN XÁC NHẬN - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN XIN XÁC NHẬN 9 10 104