Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin xác nhận có nhà ở hợp pháp

Được đăng lên bởi Thích Thì Nhích
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1252 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÓ NHÀ Ở
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Sơn Định
1/ Tôi tên: ......................................................................................................................
Sinh ngày..................tháng...................năm...................................................................
Số CMND..............................Ngày cấp....................do Công an...................................
Thường trú:.....................................................................................................................
Nơi ở hiện nay:...............................................................................................................
2/ Số nhà.........................đường.....................................................................................
Thôn....................................xã........................................................................................
Huyện ..................................Tỉnh...................................................................................
Nhà cấp.....................Diện tích xây dựng...........................Diện tích đất.......................
3/ Nội dung xác nhận:........................................................................................

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
4/ Tôi xin cam đoan lời trình bày trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn
toàn trách nhiệm trước pháp luật./.
Xác nhận UBND xã Sơn Định

Sơn Định, ngày.......tháng ........năm 2013
Người làm đơn

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÓ NHÀ Ở
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Sơn Định
1/ Tôi tên: ......................................................................................................................
Sinh ngày..................tháng...................năm...................................................................
Số CMND..............................Ngày cấp....................do Công an...................................
Thường trú:.....................................................................................................................
Nơi ở hiện nay:...............................................................................................................
2/ Số nhà.........................đường.....................................................................................
Thôn....................................xã........................................................................................
Huyện ..................................Tỉnh...................................................................................
Nhà cấp.....................Diện tích xây dựng...........................Diện tích đất.......................
3/ Nội dung xác nhận:........................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
4/ Tôi xin cam đoan lời trình bày trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn
toàn trách nhiệm trước pháp luật./.
Xác nhận UBND xã Sơn Định Sơn Định, ngày.......tháng ........năm 2013
Người làm đơn
Đơn xin xác nhận có nhà ở hợp pháp - Người đăng: Thích Thì Nhích
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin xác nhận có nhà ở hợp pháp 9 10 603