Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin xác nhận công tác

Được đăng lên bởi chinh-luong-tung
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 601 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XÁC NHẬN CÔNG TÁC
Kính gửi : - Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng
- Phòng Quản trị Nhân sự
Tôi tên :
Sinh ngày:
Đơn vị công tác:
Nay, tôi kính đơn này đến lãnh đạo phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng,
Phòng Quản trị Nhân sự xác nhận cho tôi trong thời gian làm việc tại trường từ tháng
10 năm 2003 đến nay có tham gia công tác thi hết môn, thi tuyển sinh, giảng dạy và đã
hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
Kính mong Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng, Phòng Quản trị Nhân sự
xem xét.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Trà Vinh, ngày 05 tháng 10 năm 2012
Phòng Khảo thí &ĐBCL

Người kính đơn

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XÁC NHẬN CÔNG TÁC
Kính gửi : - Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng
- Phòng Quản trị Nhân sự
Tôi tên :
Sinh ngày:
Đơn vị công tác:
Nay, tôi kính đơn này đến lãnh đạo phòng Khảo thí Đảm bảo Chất lượng,
Phòng Quản trNhân sự xác nhận cho tôi trong thời gian làm việc tại trường từ tháng
10 năm 2003 đến nay có tham gia công tác thi hết môn, thi tuyển sinh, giảng dạy và đã
hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.
Kính mong Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng, Phòng Quản trị Nhân sự
xem xét.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Trà Vinh, ngày 05 tháng 10 năm 2012
Phòng Khảo thí &ĐBCL Người kính đơn
Đơn xin xác nhận công tác - Người đăng: chinh-luong-tung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin xác nhận công tác 9 10 618