Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin xác nhận đang học (tạm hoãn nghĩa vụ quân sự)

Được đăng lên bởi baobao_23
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 7645 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN
Kính gửi:
- Hiệu trưởngTrường Đại học Đồng Tháp
- Phòng Công tác Sinh viên
Tôi đứng tên dưới đây: ..........................................................................................
Ngày sinh: …......./......./.......... Hộ khẩu thường trú :........................................................
...........................................................................................................................................
là sinh viên lớp........................Ngành ............................ Khoa …………………............
Trường Đại học Đồng Tháp. Mã số Sinh viên.................................................................
Nay tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Nhà trường, Phòng Công tác
Sinh viên xác nhận tôi hiện đang theo học tại trường.
Lý do: Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ở địa phương
Rất mong nhận được sự chấp thuận của Hiệu trưởng cùng quý phòng.
Xin chân thành biết ơn!
Đồng Tháp, ngày ____ tháng___ năm 20__
Người làm đơn

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Anh: ....................................................................... Ngày sinh .........../........./..................
Hộ khẩu thường trú: .........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...
Hiện là sinh viên lớp: ......................Ngành ...........................Khoa..................................
Niên học: 20....... - 20......... của Trường Đại học Đồng Tháp.
Đồng Tháp, ngày _____ tháng____ năm 20__
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tdo - Hnh Phúc
ĐƠN XIN XÁC NHẬN
Kính gửi:
- Hiu trưởngTrường Đại học Đồng Tháp
- Phòng Công tác Sinh viên
Tôi đứng tên dưới đây: ..........................................................................................
Ngày sinh: …......./......./.......... Hộ khẩu thường trú :........................................................
...........................................................................................................................................
là sinh viên lớp........................Ngành ............................ Khoa …………………............
Trường Đại học Đồng Tháp. Mã sSinh viên.................................................................
Nay tôi làm đơn này kính xin Hiu trưng Nhà trưng, Phòng Công tác
Sinh viên xác nhn tôi hin đang theo hc ti trưng.
Lý do: Tm hoãn nghĩa v quân s địa phương
Rt mong nhn đưc s chp thun ca Hiu trưng cùng quý phòng.
Xin chân thành biết ơn!
Đồng Tháp, ngày ____ tháng___ năm 20__
Người m đơn
XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Anh: ....................................................................... Ngày sinh .........../........./..................
Hộ khẩu thường trú: .........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...
Hiện là sinh viên lp: ......................Ngành ...........................Khoa..................................
Niên học: 20....... - 20......... của Trường Đại học Đồng Tháp.
Đồng Tháp, ngày _____ tháng____ năm 20__
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Đơn xin xác nhận đang học (tạm hoãn nghĩa vụ quân sự) - Người đăng: baobao_23
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin xác nhận đang học (tạm hoãn nghĩa vụ quân sự) 9 10 809