Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------***------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN
HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
Kính gởi: UBND xã, (phường):.....................................................
1. Tôi tên là:............................................. Sinh ngày:......................................
2. Quê quán:.....................................................................................................
3. Địa chỉ (tạm trú): ........................................................................................
..........................................................................................................................
4. Hiện là sinh viên lớp:................Khoa................. Trường .............................
5. Mã số sinh viên:...........................................................................................
6. Điểm trung bình học kỳ.............................................................điểm.
Xin được xác nhận gia đình tôi hiện đang có hoàn cảnh như sau:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
7. Gia đình thuộc diện:
Chính sách , Vùng sâu  , Hộ nghèo 
Cha:...................................................tuổi, hiện ở tại:.....................................
Nghề nghiệp: ..................................................................................................
Mẹ:.................................................... tuổi, hiện ở tại:.....................................
Nghề nghiệp:..................................................................................................
Khác (cha mẹ ly thân,ly dị…):.......................................................................
(nếu đã mất thì ghi năm và lý do mất, nếu bệnh thì ghi rõ bệnh gì, có nằm
viện không, bệnh viện nào? nếu là thương binh thì ghi rõ hạn thương binh )
8. Gia đình có……anh chị em (kể cả tôi). Người lớn nhất….............….tuổi,
Người nhỏ nhất...........……tuổi.
Số người còn đang đi học: Cấp 1:….......……, Cấp 2:…..….....…, Cấp
3:…………, Đại học……………
9. Nhà tôi có ......…m2 đất trồng (...
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------***------
ĐƠN XIN XÁC NHẬN
HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
Kính gởi: UBND xã, (phường):.....................................................
1. Tôi n là:............................................. Sinh ngày:......................................
2. Quê quán:.....................................................................................................
3. Địa chỉ (tạm trú): ........................................................................................
..........................................................................................................................
4. Hiện sinh viên lớp:................Khoa.................Trường .............................
5. s sinh viên:...........................................................................................
6. Điểm trung bình học kỳ.............................................................điểm.
Xin được xác nhận gia đình tôi hiện đang có hoàn cảnh như sau:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
7. Gia đình thuộc diện:
Chính sách , Vùng sâu , Hộ nghèo
Cha:...................................................tuổi, hiện tại:.....................................
Nghề nghiệp: ..................................................................................................
Mẹ:....................................................tuổi, hiện tại:.....................................
Nghề nghiệp:..................................................................................................
Khác (cha mẹ ly thân,ly dị…):.......................................................................
(nếu đã mất thì ghi năm do mất, nếu bệnh thì ghi bệnh gì, nằm
viện không, bệnh viện nào? nếu thương binh thì ghi hạn thương binh )
8. Gia đình có……anh chị em (kể cả tôi). Người lớn nhất….............….tuổi,
Người nhỏ nhất...........……tuổi.
Số người còn đang đi học: Cấp 1:….......……, Cấp 2:…..….....…, Cấp
3:…………, Đại học……………
9. Nhà tôi có ......…m
2
đất trồng (nuôi)….. …....…………………………..
10. Gia đình có Buôn bán nhỏ (nghề nghiệp khác)….……………...
11. Thu nhập bình quân của gia đình……………………….đồng/tháng
12. Bản thân tôi: Thu nhập…………………….đồng/tháng (nếu có)
13. do xin xác nhận: (VD: b sung hồ xin học bổng, vay vốn….)
…,Ngày…tháng……năm 20....
Xác nhận của chính Người làm đơn
quyền địa phương
Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn 9 10 382