Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN

Được đăng lên bởi Trần Lê
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2798 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN
Kính gửi:
- Hiệu trưởngTrường Đại học Đồng Tháp
- Phòng Công tác Sinh viên
Tôi đứng tên dưới đây: .................................... .......Ngày sinh: ………...............
Hộ khẩu thường trú: ……................................................................................................
……………………………..……………………………………………………………
là sinh viên năm thứ …......lớp……............. Ngành ………..........Khoa …....................
Trường Đại học Đồng Tháp.
Nay tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Nhà trường, Phòng Công tác Sinh viên
xác nhận tôi hiện đang theo học tại trường.
Lý do:…………………………………………….………………………………
Rất mong nhận được sự chấp thuận của Hiệu trưởng cùng quí phòng.
Xin chân thành biết ơn.
Đồng Tháp, ngày ____ tháng ____ năm 20___
Người viết đơn

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Anh (Chị): ........................................................ Ngày sinh .............................................
Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................
Hiện là sinh viên năm thứ ..........lớp ...................Ngành ....................Khoa...................
Niên khóa: 20...... - 20...... của Trường Đại học Đồng Tháp.

Đồng Tháp, ngày _____ tháng____ năm 20__
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hnh phúc
ĐƠN XIN XÁC NHẬN
Kính gửi:
- Hiu trưởngTrường Đại học Đồng Tháp
- Phòng Công tác Sinh viên
Tôi đứng tên dưới đây: .................................... .......Ngày sinh: ………...............
Hộ khẩu thường trú: ……................................................................................................
……………………………..…………………………………………………………
là sinh viên năm thứ …......lớp……............. Ngành ………..........Khoa …....................
Trường Đại học Đồng Tháp.
Nay tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Nhà trường, Phòng Công tác Sinh vn
xác nhận tôi hiện đang theo học tại trưng.
Lý do:…………………………………………….……………………………
Rất mong nhận được sự chấp thuận của Hiệu trưởng cùng quí phòng.
Xin chân thành biết ơn.
Đồng Tháp, ngày ____ tháng ____ năm 20___
Người viết đơn
XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Anh (Ch): ........................................................ Ngày sinh .............................................
Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................
Hiện là sinh viên năm thứ ..........lp ...................Ngành ....................Khoa...................
Niên khóa: 20...... - 20...... của Trường Đại học Đồng Tháp.
Đồng Tháp, ngày _____ tháng____ năm 20__
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
ĐƠN XIN XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN - Người đăng: Trần Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN XIN XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN 9 10 445