Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin xác nhận tạm trú

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 234 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o-------ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ
Kính gửi : Công an phường/xã/thịtrấn.......................................................
Tôi tên là: ...................................................................................................
Ngày sinh: ..................................................................................................
Số CMND................................ Tại Công an.............Cấp ngày..................
Địa chỉ thường trú: ....................................................................................
Chỗ ở hiện nay: ..........................................................................................
Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Công an phường/xã/thịtrấn ................
xác nhận cho tôi đã tạm trú tại địa này từ ngày.................................. cho
đến nay.
Lý do: .........................................................................................................
....................................................................................................................
Xin cám ơn!

Xác nhận của Công an phường/xã/thịtrấn

Ngày......tháng......năm
Kính đơn

...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------
ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ
Kính gửi : Công an phường/xã/thịtrấn.......................................................
Tôi tên là: ...................................................................................................
Ngày sinh: ..................................................................................................
Số CMND................................ Tại Công an.............Cấp ngày..................
Địa chỉ thường trú: ....................................................................................
Chỗ hiện nay: ..........................................................................................
Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Công an phường/xã/thịtrấn ................
xác nhận cho tôi đã tạm trú tại địa này từ ngày.................................. cho
đến nay.
do: .........................................................................................................
....................................................................................................................
Xin cám ơn!
Xác nhận của Công an phường/xã/thịtrấn Ngày......tháng......năm
Kính đơn
Đơn xin xác nhận tạm trú - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin xác nhận tạm trú 9 10 898