Ktl-icon-tai-lieu

Đơn xin xác nhận

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 120 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN
Kính gởi: Ban Giám hiệu trường……………….
Tôi tên:....................................................... Mã số sinh viên:...................
Ngày sinh:.................Hộ khẩu thường trú:...............................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Hiện đang học lớp (ngành):...................................... Khóa:....................
Hệ đào tạo: dài hạn tập trung (chính qui) tại trường …………………..
Nay tôi làm đơn này gởi đến Ban Giám Hiệu Trường........ …… thơ xin
xác nhận tôi hiện là sinh viên của Trường, năm học
Lý do xác nhận:........................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu.
............ , ngày …..tháng…..năm……..
Người làm đơn
(ký tên, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG……

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN XÁC NHẬN
Kính gởi: Ban Giám hiệu trường……………….
Tôi tên:....................................................... Mã số sinh viên:...................
Ngày sinh:.................Hộ khẩu thường trú:...............................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Hiện đang học lớp (ngành):...................................... Khóa:....................
Hệ đào tạo: dài hạn tập trung (chính qui) tại trường …………………..
Nay tôi làm đơn y gởi đến Ban Giám Hiệu Trường........ …… thơ xin
xác nhận tôi hiện là sinh viên của Trường, năm học
Lý do xác nhận:........................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu.
............ , ngày …..tháng…..năm……..
Người làm đơn
(ký tên, ghi rõ họ tên)
XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG……
Đơn xin xác nhận - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn xin xác nhận 9 10 733