Ktl-icon-tai-lieu

Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 367 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 01a (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT- BTP-BTC-TTCP ngày 26
tháng 11 năm 2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động
quản lý hành chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
————————————
ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
(đối với cá nhân bị thiệt hại)
Kính gửi:...........................(Tên cơ quan có trách nhiệm bồi thường)
Tên tôi là:……………………………………………………………………
Địa chỉ:............................................................................................................
Theo Quyết định / Bản án số .............. ngày ........ tháng ......
năm ...........
của .....……………………............................ về việc xác định hành
vi trái pháp luật của người thi hành công vụ, Tôi đề nghị Quý Cơ quan xem xét,
giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của
Nhà nước, bao gồm các khoản sau:
1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (nếu có)
Tên tài sản:......................................................................................................
Đặc điểm của tài sản (hình dáng, màu sắc, kích thước, công dụng, năm sản
xuất, xuất xứ tài sản, nơi mua tài sản…):................................................................
Tình trạng tài sản (bị phát mại, bị mất, bị hư hỏng):......................................
Giá trị tài sản khi mua:....................................................................................
Giá trị tài sản khi bị xâm phạm:......................................................................
Thiệt hại do việc không sử dụng, khai thác tài sản (nếu có):.......................
(Kèm theo tài liệu chứng minh về tài sản nêu trên nếu có)
Mức yêu cầu bồi thường:.................................................................................
2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (nếu có) …………
(Kèm theo tài liệu chứng minh thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút)
3. Thiệt hại do tổn thất về tinh thần (nếu có)
a) Trường hợp bị tạm giữ, bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở
chữa bệnh
Số ngày bị tạm giữ / bị đưa vào trường giáo dưỡng / cơ sở giáo dục / cơ sở
chữa bệnh (từ ngày ...................đến ngày.....................): …………………. ngày.
1

Số tiền yêu cầu bồi thường:.............................................................................
b) Trường hợp sức khoẻ bị xâm phạm
Mức độ sức khoẻ bị tổn hại:…………………………………………………
Số tiền yêu cầu bồi thường:..............................................................
1
Mẫu số 01a (Ban hành kèm theo Thông liên tịch số 19/2010/TTLT- BTP-BTC-TTCP ngày 26
tháng 11 năm 2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động
quản lý hành chính)
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
————————————
ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
(đối với cá nhân bị thiệt hại)
Kính gửi:...........................(Tên cơ quan có trách nhiệm bồi thường)
Tên tôi là:……………………………………………………………………
Địa chỉ:............................................................................................................
Theo Quyết định / Bản án số .............. ngày ........ tháng ......
năm ........... của .....……………………............................ về việc xác định hành
vi trái pháp luật của người thi nh công vụ, Tôi đề nghị Quý quan xem xét,
giải quyết bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của
Nhà nước, bao gồm các khoản sau:
1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (nếu có)
Tên tài sản:......................................................................................................
Đặc điểm của tài sản (hình dáng, màu sắc, kích thước, công dụng, năm sản
xuất, xuất xứ tài sản, nơi mua tài sản…):................................................................
Tình trạng tài sản (bị phát mại, bị mất, bị hư hỏng):......................................
Giá trị tài sản khi mua:....................................................................................
Giá trị tài sản khi bị xâm phạm:......................................................................
Thiệt hại do việc không sử dụng, khai thác tài sản (nếu có):.......................
(Kèm theo tài liệu chứng minh về tài sản nêu trên nếu có)
Mức yêu cầu bồi thường:.................................................................................
2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút (nếu ) …………
(Kèm theo tài liệu chứng minh thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút)
3. Thiệt hại do tổn thất về tinh thần (nếu có)
a) Trường hợp bị tạm giữ, b đưa vào trường giáo dưỡng, sở giáo dục, sở
chữa bệnh
Số ngày bị tạm giữ / bị đưa vào trường giáo dưỡng / sở giáo dục / sở
chữa bệnh (từ ngày ...................đến ngày.....................): …………………. ngày.
Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại - Trang 2
Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại 9 10 812