Ktl-icon-tai-lieu

Đơn yêu cầu đăng ký hợp đồng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 333 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 01 HD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……………………,

ngày ………. tháng …….. năm …………..…..
PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN

ĐƠN YÊU CẦU
ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG

SỐ HỒ SƠ

H D

Số đơn

H D

Thời điểm nhận: _ _ _ giờ _ _ _ phút, ngày _ _ _ /_ _ _ / _ _ _ _ _
Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch, Đăng ký viên (ký và ghi rõ họ, tên):

tài sản tại ......................................................
(Đề nghị đọc và kê khai theo Hướng dẫn kê khai. Đơn không kê khai theo đúng hướng dẫn tại những mục thuộc diện phải kê khai
có thể bị từ chối đăng ký hoặc thời điểm đăng ký hợp đồng được xác định theo thời điểm nhận đơn yêu cầu sửa chữa sai sót, nếu có)

 Thông tin chung
1.1. Loại hợp đồng:

Mua trả chậm, trả dần có bảo lưu quyền sở hữu
Thuê tài sản
Chuyển giao quyền đòi nợ
Cho thuê tài chính
1.2. Số hợp đồng:......................................ký ngày......tháng............năm................................
1.3. Thời điểm hết hiệu lực của việc đăng ký do các bên xác định: ngày.........tháng...... năm .............
1.4. Người yêu cầu đăng ký:
Bên mua
Bên thuê tài sản/thuê tài chính
Bên chuyển giao quyền đòi nợ
Bên bán
Bên cho thuê tài sản/cho thuê tài chính
Bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ
Người được uỷ quyền
Mã số KHTX của người nộp lệ phí, phí (trong trường hợp thanh toán định kỳ hàng tháng): ......................................
1.5. Nhận kết quả đăng ký (*):
Trực tiếp tại cơ quan đăng ký hoặc
Qua đường bưu điện (ghi tên và địa chỉ người nhận): ..............................................
................................................................................................................................................................................
1.6. Người để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết trong quá trình giải quyết đơn (*):
Họ và tên: ..................................................................................................... Số điện thoại:...................................
 Bên mua hoặc Bên thuê tài sản hoặc Bên thuê tài chính hoặc Bên chuyển giao quyền đòi nợ
(gọi chung là bên A)
2.1. Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...........................................................................Mã số KHTX (nế...
Mẫu số 01 HD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……………………, ngày ………. tháng …….. năm …………..…..
ĐƠN YÊU CẦU
ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG
Kính gửi: Trung tâm Đăng ký giao dịch,
tài sản tại ......................................................
PHẦN GHI CỦA ĐĂNG KÝ VIÊN
SỐ HỒ SƠ
H D
Số đơn
H D
Thời điểm nhận: _ _ _ giờ _ _ _ phút, ngày _ _ _ /_ _ _ / _ _ _ _ _
Đăng ký viên (ký và ghi rõ họ, tên):
nghị đọc kê khai theo Hướng dẫn kê khai. Đơn kng kê khai theo đúng hướng dẫn tại những mục thuộc diện phải khai
thể bị tchối đăng ký hoặc thời điểm đăng ký hợp đồng được xác định theo thời điểm nhận đơn yêu cầu sửa chữa sai sót, nếu có)
Thông tin chung
1.1. Loại hợp đồng: Mua trả chậm, trả dần có bảo lưu quyền sở hữu Thuê tài sản
Chuyển giao quyền đòi nợ Cho thuê tài chính
1.2. Số hợp đồng:......................................ký ngày......tháng............năm................................
1.3. Thời điểm hết hiệu lực của việc đăng ký do các bên xác định: ngày.........tháng...... năm .............
1.4. Nời u cầu đăng :
Bên mua Bên thuê tài sản/thuê tài chính Bên chuyển giao quyền đòi nợ
Bên bán Bên cho thuê tài sản/cho thuê tài chính Bên nhận chuyển giao quyền đòi nợ
Người được uỷ quyền
Mã số KHTX của người nộp lệ phí, phí (trong trường hợp thanh toán định kỳ hàng tháng): ......................................
1.5. Nhận kết quả đăng ký
(*)
: Trực tiếp tại cơ quan đăng ký hoặc
Qua đường bưu điện (ghi tên và địa chỉ người nhận): ..............................................
................................................................................................................................................................................
1.6.
Người để cơ quan đăng ký liên hệ khi cần thiết trong quá trình giải quyết đơn
(*)
:
Họ và tên: ..................................................................................................... Số điện thoại:...................................
n mua hoặc Bên th tài sản hoặc Bên thuê i chính hoặc n chuyển giao quyền đòi n
(gọi chung là bên A)
2.1. Tên đầy đủ (viết chữ IN HOA) ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
...........................................................................Mã số KHTX (nếu có):.................................................................
2.2. Địa chỉ .............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
2.3. Giấy tờ xác định tư cách pháp lý:
CMND Hộ chiếu của người nước ngoài (đối với cá nhân)
QĐ thành lập GCN Đăng ký kinh doanh GP đầu tư (đối với tổ chức)
Giấy tờ khác (ghi cụ thể):................................................................................................................................
Số ............................................... do ............................................................... cấp ngày ......../........../.............
2.4. Yêu cầu cung cấp thông tin về hợp đồng theo tên của bên A với hình thức
(*)
:
Danh mục các hợp đồng đã đăng ký; Văn bản tổng hợp thông tin về các hợp đồng đã đăng ký.
Trang 1/……… (tổng số trang đơn)
Đơn yêu cầu đăng ký hợp đồng - Trang 2
Đơn yêu cầu đăng ký hợp đồng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đơn yêu cầu đăng ký hợp đồng 9 10 731